Таърихи халқи Тоҷик

Показать фильтр
Нақша: Мухтасар дар бораи Оли Сомон.Ҳокимони вилоятҳои калонтарини Мовароуннаҳру Хуросон таъин гардидани наберагони Сомонхудот ва соҳиби ҳокимият гардидани онҳо.
3.95K
Нақша: Пайдоиш ва давраҳои аввали давлатхои Юнону Бохтар ва Порт (Парфия).Ривоҷу равнақи давлаатҳои Юнону Бохтар ва Порт (Парфня).Таназзул ва фурӯпошии давлатҳои Юнону Бохтар ва Порт.
3.68K
Дар атрофи ин масъала фикрхои гуногун Ва хатто ба хам зид вучуд дошт ва кисман холо хам вучуд доранд. Баъзе муаллифон вучуд доштани чунин ахволро бо номи «точик» умуман инкор мекарданд.
3.26K
Нақша: 1. Давлатҳои қадимтарини Осиёи Миёна: а) Хоразми бузург; б) Подшоҳии Бохтар; в) Мамлакати Суғд; 2. Робитаҳои доду гирифти тоифаҳои саҳронишин ва бохтариёну суғдиёни мукиминишин.
2.85K
ҶМШС Тоҷикистон дар ҳайати ҶМШС Ӯзбекистон. ҶМШС Тоҷикистон 5 – сол, яъне солҳои 1924 – 1929 дар ҳайати  ҶШС Ӯзбекистон буд.
2.25K
Нақша: Тоҳириён ва давлати Тоҳирӣ(821-873).Саффориён ва давлати Саффорӣ(873-900).Давлати Тоҳириён дар солҳои 821-873 милодӣ арзи ҳастӣ намудааст, ки асосгузораш Тоҳир ибни Ҳусайн эътироф гардидааст.
2.08K
Дар охири қарни XV ва ибтидои қарни XVI узбакҳои бодиянишин бо сарварии пешвои хеш Муҳаммад Шайбонихон қаламрави Темуриёнро забт намуданд.
1.86K
Ба сари қудрат омадани Аштархониён. Соли 1598 Абдуллохони II аз тарафи писараш Абдулмӯъмин кушта шуд.
1.62K
Нақша: Дар аҳди Сомониён ба авҷи аъло расидани шеъру шоирӣ.Комёбиҳои барҷастаи илму фани замони Сомониён.Шаҳрсозӣ, меъморӣ ва санъати мусиқӣ дар даврони Сомониён.
1.47K
Болоравии Хоразм. Хоразм минтақест, ки дар тамоми давраҳои таърихи мо иддаъои ҷудоӣ доштааст ва ҳатто бисёре аз муррихону ҷуғрофинависони мо онро аз Мовароуннаҳр ҷудо меҳисобанд.
1.34K
Давлати Тохириён дар асри IX дар Хуросон таъсис ёфтааст. Асосгузори ин сулола Тохир ибни Дусайн аз ашрофзодагони точики шахри кадими Пушанги Дирот мебошад.
1.29K
Авҷи ҳаракатҳои зидди хилофат. Ҳануз аз аввали ҳокимияти сулолаи Умавиён (661) гуруҳҳои алоҳида зидди сиёсати давлатдории онхо баромаданд.
1.15K
Яке аз бузургтарин ҳодисаҳои давраи муғулҳо бешак қиёми сарбадорон аст, ки соли 1336 дар Сабзавори Хуросон ба вуқуъ пайваст. Шайх Ҳасани Ҷурӣ ном дарвеше мардумонро иршод карда, ба мубориза бархезонд.
1.15K
Авҷ гирифтани муборизаи синфи.
1.1K