Таърихи халқи Тоҷик

Показать фильтр
Нақша: Мухтасар дар бораи Оли Сомон.Ҳокимони вилоятҳои калонтарини Мовароуннаҳру Хуросон таъин гардидани наберагони Сомонхудот ва соҳиби ҳокимият гардидани онҳо.
4.72K
Нақша: Пайдоиш ва давраҳои аввали давлатхои Юнону Бохтар ва Порт (Парфия).Ривоҷу равнақи давлаатҳои Юнону Бохтар ва Порт (Парфня).Таназзул ва фурӯпошии давлатҳои Юнону Бохтар ва Порт.
4.22K
Дар атрофи ин масъала фикрхои гуногун Ва хатто ба хам зид вучуд дошт ва кисман холо хам вучуд доранд. Баъзе муаллифон вучуд доштани чунин ахволро бо номи «точик» умуман инкор мекарданд.
3.91K
Нақша: 1. Давлатҳои қадимтарини Осиёи Миёна: а) Хоразми бузург; б) Подшоҳии Бохтар; в) Мамлакати Суғд; 2. Робитаҳои доду гирифти тоифаҳои саҳронишин ва бохтариёну суғдиёни мукиминишин.
3.35K
ҶМШС Тоҷикистон дар ҳайати ҶМШС Ӯзбекистон. ҶМШС Тоҷикистон 5 – сол, яъне солҳои 1924 – 1929 дар ҳайати  ҶШС Ӯзбекистон буд.
2.57K
Нақша: Тоҳириён ва давлати Тоҳирӣ(821-873).Саффориён ва давлати Саффорӣ(873-900).Давлати Тоҳириён дар солҳои 821-873 милодӣ арзи ҳастӣ намудааст, ки асосгузораш Тоҳир ибни Ҳусайн эътироф гардидааст.
2.47K
Дар охири қарни XV ва ибтидои қарни XVI узбакҳои бодиянишин бо сарварии пешвои хеш Муҳаммад Шайбонихон қаламрави Темуриёнро забт намуданд.
2.28K
Ба сари қудрат омадани Аштархониён. Соли 1598 Абдуллохони II аз тарафи писараш Абдулмӯъмин кушта шуд.
2.14K
Нақша: Дар аҳди Сомониён ба авҷи аъло расидани шеъру шоирӣ.Комёбиҳои барҷастаи илму фани замони Сомониён.Шаҳрсозӣ, меъморӣ ва санъати мусиқӣ дар даврони Сомониён.
1.88K
Болоравии Хоразм. Хоразм минтақест, ки дар тамоми давраҳои таърихи мо иддаъои ҷудоӣ доштааст ва ҳатто бисёре аз муррихону ҷуғрофинависони мо онро аз Мовароуннаҳр ҷудо меҳисобанд.
1.72K
Авҷ гирифтани муборизаи синфи.
1.54K
Давлати Тохириён дар асри IX дар Хуросон таъсис ёфтааст. Асосгузори ин сулола Тохир ибни Дусайн аз ашрофзодагони точики шахри кадими Пушанги Дирот мебошад.
1.48K
Авҷи ҳаракатҳои зидди хилофат. Ҳануз аз аввали ҳокимияти сулолаи Умавиён (661) гуруҳҳои алоҳида зидди сиёсати давлатдории онхо баромаданд.
1.46K
Яке аз бузургтарин ҳодисаҳои давраи муғулҳо бешак қиёми сарбадорон аст, ки соли 1336 дар Сабзавори Хуросон ба вуқуъ пайваст. Шайх Ҳасани Ҷурӣ ном дарвеше мардумонро иршод карда, ба мубориза бархезонд.
1.41K