Микро ва Макро иқтисод

Показать фильтр
Идоракунии қарз тавассути муассисаҳое сурат мегирад, ки дар маҷмӯъ онҳоро низоми қарзӣ меноманд.
1.95K
Андоз яке аз сарчашмаи асосии даромади буҷаи давлатӣ ба ҳисоб меравад…Андоз яке аз сарчашмаи асосии даромади буҷаи давлатӣ ба ҳисоб меравад.
1.82K
Бозори қоғазҳои қиматнок яке аз шаклҳо ва қисматҳои маъмули бозори сармоя буда, барои ҳамаи субъектҳои иқтисодӣ сарчашмаи асосии захираҳои сармоягузорӣ ба ҳисоб меравад.
1.71K
1.Моҳияти бекорӣ. Намудҳо ва нишондиҳандаҳои он. 2.Сабабҳои бекорӣ. Сатҳи бекории табиӣ ва шуғли пурраи аҳолӣ. 3. Оқибатҳои иҷтимоӣ – иқтисодии бекорӣ.
1.65K
Касри буҷа асосан тавассути интишори пулҳои нақд ва қарзи давлатӣ пўшонида мешавад…Касри буҷа асосан тавассути интишори пулҳои нақд ва қарзи давлатӣ пўшонида мешавад.
1.62K
Сиёсати пулию қарзӣ (монетарӣ) гуфта, маҷмўи чорабиниҳои давлатиеро меноманд, ки дар бахши пулию қарзӣ ба хотири таъмини тараққиёти мўътадили иқтисодӣ андешида мешаванд.
1.6K
Молия яке аз унсурҳои асосии механизми хоҷагидорӣ ба ҳисоб меравад.
1.57K
Сиёсати иҷтимоии давлат гуфта маҷмўи чорабиниҳои мушаххаси давлатиро меноманд, ки барои паст кардани нобаробарии даромадҳои аҳолӣ равона карда шудаанд…Сиёсати иҷтимоии давлат гуфта маҷмўи чораб
1.49K
 Яке аз қисматҳои асосии сиёсати иқтисодии давлат ин сиёсати фискалӣ мебошад…Яке аз қисматҳои асосии сиёсати иқтисодии давлат ин сиёсати фискалӣ мебошад.
1.29K
1. қонуниятҳои бавуҷудоии сармояи инсонӣ ва самаранокии маблағгузории он. 2. Муайяннамоии миқдорӣ ва сифатии захираҳои меҳнатӣ ва таъсири прогресси илмию техникӣ ба онҳо. 3. Консепсияи шуғли аҳолӣ.
1.21K
Натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллиро мол ва хизматҳое ташкил медиҳанд, ки дар мўҳлати муайяни вақт истеҳсол шудаанд ва онҳоро маҳсулоти миллӣ меноманд…Натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллиро мол ва хи
989
Шаклҳои зуҳур ва механизми фаъолияти фирма хеле ҳам мураккаб буда, мувофиқи банду басти рушди низоми иқтисодӣ ва гуногуншаклии моликият, ҳархела сурат мегирад.
960
1. Даромади аҳолӣ ва сарчашмаҳои он. Даромади номиналӣ ва ҳақиқӣ. 2. Сатҳи зиндагии аҳолӣ ва омилҳои ба он таъсиркунанда. 3. Камбизоатӣ: сабабҳо ва шаклҳои он. 4. Тақсими даромадҳои аҳоли.
915
Фаъолияти корхона, хоҳ нохоҳ бо принсипҳои иқтисоди бо-зорӣ (интихоби озодонаи намуд ва шакли фаъолият, баробарҳу-қуқии субъектҳои бозорӣ тибқи шаклҳои гуногуни моликият, нархмуқарраркунии озод, худта
866
Аз нигоҳи илми назарияи иқтисодӣ камбизоатӣ ин вазъи иҷтимоию иқтисодии хоҷагиҳои хонагиест, ки дар дараҷаи нисбатан пасти таъмини захираҳои моддию пулӣ ва дараҷаи пасти таъмини талаботҳои маънавӣ, мо
858