Асосҳои давлат ва ҳуқуқ

Показать фильтр
Даромади бучети давлати муносибатхои иктисодиро ифода мекунад, ки дар проӣессии ташкил кардани фонди бучети мамлакат байни давлат ва субъектони хочагидори ба вучуд меоянд…Даромади бучети давлат
3.16K
Системаи молияи давлати сохаи муайяни муносибатхои молияви аст, ки дар просеси он маблагхои пулӣ ташкил ва истифода бурда мешавад…Системаи молияи давлати сохаи муайяни муносибатхои молияви аст,
2.83K
Даромадхои бучети махаллӣ аз даромадхои андозиву гайриандози инчунин аз воридоти маблаг аз хисоби андозу пардохтхои танзимкунанда иборат мебошад…Даромадхои бучети махаллӣ аз даромадхои андозиву
1.72K
Шакли давлат — шакли ташкили ҳокимияти давлатӣ мебошад, ки тарзи ташкилшавӣ, сохтор ва фаъолияти давлатиро дар бар мегирад. Шакли давлат – шакли мавҷудият ва фаъолияти давлат мебошад.
1.51K
Функсияи давлат – самтҳои асосии фаъолияти давлат мебошад, ки барои ҳалли вазифаҳои он татбиқ мешаванд.
1.44K
Давлат -ташкилоти ҳокимияти сиёсии ҷамъият мебошад, ки дорои дастгоҳи махсуси маҷбуркунӣ буда, салоҳияти худро дар ҳудуди муайян амалӣ менамояд. (мафҳуми ҳуқуқӣ).
1.38K
Бучети давлати-накшаи асосии молиявии мамлакат аст, ки ташак-кул, таксимот ва истифодабарии фонди марказонидашудаи воситахои пулиро хамчун шарти хатмии фаъолияти дилхохи давлат таъмин месозад…Б
1.19K
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон боби дуввуми худро пурра ба ҳуқуқу озоди ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд бахшидааст.
1.14K
Мафхумхои «шаън», «шараф» ва «эътибори кори» аз чумлаи мафхумхои пахнгашта набошанд хам, дар санадхои гуногуни меъёрии хукуки онхоро дар шаклхои гуногун дучор омадан мумкин аст: 1.
1.07K
Маблагхои фондхои максадноки давлатӣ танхо барои ичрои амалхое, ки бо конунгузории Чумхурии Точикистон муайян гардидаанд ва мутобики бучети фондхои мазкур,…
1.06K
Дар байни донишмандон ва мутафаккирони соҳаи бизнес ҳамдигарфаҳмӣ на фақат оиди моҳият, сабаб, балки доираю ҳавза ва шаклу намудҳои ташкили соҳибкорӣ дида намешавад.
1.05K
Давлати хуқуқбунёд – ин шакли ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти ҳокимияти сиёсии омма аст. Давлати хуқуқбунёд – давлатест, ки дар он хуқуқ ҳукмрон аст.
1.01K
Дастгоҳи (механизми) давлатӣ — низоми мақомоти гуногуни давлатӣ мебошад, ки ба воситаи онҳо давлат ҳокимияти худро амалӣ менамояд.
861
Ба системаи макомоте, ки дар сохаи молия ва бучет салохият доранд, дохил мешаванд…Ба системаи макомоте, ки дар сохаи молия ва бучет салохият доранд, дохил мешаванд: – макомоти молиявӣ; – макомо
820
Дар назарияи соҳибкорӣ дар зери мафҳуми субъекти фаъолияти соҳибкорӣ шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо фаҳмида мешавад. Инчунин мафҳумҳои соҳибмулк, менеджер ба мафҳуми соҳибкор айният дода намешаванд.
789