Забони англисӣ

Показать фильтр
Шумора миқдор ва тартиби чизеро ифода менамояд Онро дар забони англисӣ “Numeral” меноманд. Шумораҳо ду хел мешаванд шумораҳои миқдорӣ ва шумораҳои тартибӣ. Ҳоло мо шумораҳои миқдориро шарҳ медиҳем.
117
Феъли модалии “саn” ин ҳамон феъли тоҷикии “тавонистан” аст. Якчанд мисол меорем: I can swim. — Ман оббозӣ карда метавонам. You саn dо. — Ту рафта метавонӣ. Не can speak English.
110
Сифати феълии замони ҳозираро дар забони англисӣ “The present participle I” меноманд. Ҳамчунин онро бо рақам ифода намуда, “Participle I”, яъне сифати феълии якум низ ном мебаранд.
184
Сифат дар забони англисӣ “adjective” ном дорад. Сифат аломат ва чигунагии ашёро мефаҳмонад.
79
Калонтарин ҷазираҳои ҷаҳонӣ: Гренландия, Гвинеяи Нав, Борнео. Дарозтарин дарёҳо: Нил, Амазон, Миссиссиппи. Калонтарин саҳроҳо: Саҳро, саҳрои Австралия, саҳрои Араб.
57
Дар матлабҳои гузашта мо сиғаи амрии феълҳои забони англисиро аз назар гузаронидем. Дар ин дарс бошад, феълҳои модалиро шарҳ медиҳем.
105
Дар забони англисӣ ҷонишинҳои ишоратии зерин мавҷуданд: дар шумораи танҳо дар шумораи ҷамъ this [зис]- ин, ҳамин these [зи:з] — инҳо that [зет]- он, ҳамон, вай those [зоуз]- онҳо, вайҳо Бо ҷониш
98
Дар забони англисӣ се феъли ёридиҳанда мавҷуданд: «to be”, «to do», «to have». Феълҳои мазкур ҳам чун феъли асосӣ ва ҳам чун феъли ёридиҳанда баромад мекунанд.
125
Дар забони англисӣ вақте, ки сухан дар бораи доро будан ба чизе меравад, дар баробари феъли “to have” ибораи “have got” низ метавонад ба кор ояд.
99
 Дар забони англисӣ дар баробари феълҳои мустақил феълҳои таркибӣ низ вучуд доранд.
76
Шумораи тартибиро дар забони англисӣ “Numeral Ordi­nal” ва ё “Ordinal number” меноманд Аввал назаре ба шумораҳои тартибии забони модарии хеш меафканем.
75
Шакли номуайяни феъл дар забони англисӣ “infinitive” ном дорад. Он ба саволи “чӣ кор кардан” ҷавоб медиҳад. Асосан шакли номуайяни феъл бо ҳиссачаи “to” истифода мешавад.
60
Феъли “to have” бо зарфҳои миқдору дараҷа низ васеъ истифода бурда мешавад. Зарфҳои миқдору дараҷаро дар забони англисӣ “Adverbs of degree” меноманд.
85
Феъли «to be» инчунин аз макони ҷойгиршавии инсон, ҳайвонот ва ашё хабар медиҳад. Пеш аз овардани мисолҳои лозимӣ якчанд пешоянди маконро шарҳ медиҳем.
64
Феъли «to be» дар забони тоҷикӣ «будан» тарҷума мешавад. Пеш аз он ки феъли мазкурро дар забони англисӣ дар замони ҳозира тасриф кунем, бояд донем, ки маънии калимаи «тасриф” чист?
104