Davlat va huquq asoslari - Давлат ва ҳуқуқ асослари

Показать фильтр
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jinoyat huquqining asosiy manbayi.O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.
418
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: Никоҳ шартномаси. Никоҳ шартномаси шакли ва мазмуни. Никоҳнинг тугатилиш асослари.
74
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz:  Nikoh shartnomasi.  Nikoh shartnomasi shakli va mazmuni.  Nikohning tugatilish asoslari.
446
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: Эр ва хотиннинг умумий мулки.Эр ва хотиннинг умумий мол-мулкка эгалик қилиши, ундан фойдаланиши ва уни тасарруф этиши. Эр ва хотинлардан ҳар бирининг мулки.
64
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: Er va xotinning umumiy mulki. Er va xotinning umumiy mol-mulkka egalik qilishi, undan foydalanishi va uni tasarruf etishi.
145
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: 1) Оила ҳуқуқининг конститутсиявий асоси. 2) Ўзбекистон Республикасининг Оила кодекси.
100
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: 1) Ўзбекистон Республикасининг Конститутсияси давлатнинг ҳуқуқий асоси.
50
Ўзбекистон – суверен демократик республика. Давлатнинг «Ўзбекистон Республикаси» ва «Ўзбекистон» деган номлари бир ма’нони англатади. Ўзбекистон Республикасининг Конститутсияси, 1-модда
48
Ўзбекистон Республикасида Ўзбекистон Республикаси Конститутсияси ва қонунларининг устунлиги сўзсиз тан олинади.
51
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz:  Er-xotin huquq va majburiyatlarining vujudga kelishi. Er va xotinning familiya tanlash huquqi.
181
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: Эр-хотин ҳуқуқ ва мажбуриятларининг вужудга келиши. Эр ва хотиннинг фамилия танлаш ҳуқуқи.
61
Бугун дарсда қуйидагилар билан танишасиз: Никоҳ тушунчаси. Никоҳ тузиш тартиби. Никоҳ тузишнинг ихтиёрийлиги. Никоҳ ёши. Никоҳ тузишга монелик қиладиган ҳолатлар.
86
Bugun darsda quyidagilar bilan tanishasiz: Nikoh tushunchasi. Nikoh tuzish tartibi. Nikoh tuzishning ixtiyoriyligi. Nikoh yoshi. Nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar.
674
O‘zbekiston – suveren demokratik respublika. Davlatning «O‘zbekiston Respublikasi» va «O‘zbekiston» degan nomlari bir ma’noni anglatadi. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, 1-modda
1.03K
O‘zbekiston Respublikasida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so‘zsiz tan olinadi.
249