Типология

Показать фильтр
Нақшаи мавзӯъ: 1. Меъёрҳои типологӣ барои муқоисаи ҳиссаҳои нутқ. 2. Таркиби ҳиссаҳои нутқ дар базъе забонҳои сохтори морфологиашон гуногун. 1.
796
Нақшаи кор: 1.Корбурди истилоҳоти тип (навъ, хел, намуд) ва типология дар илми забоншиносӣ. 2.Типологияи забонҳо ҳамчун як бахши забоншиносӣ. 3.Вазифаҳои типологияи муќоисавӣ. 4.
421
Нақшаи мавзӯъ: 1. Таснифоти ҷуғрофии забонҳо. 2. Таснифоти функсионалии забонҳо. 3. Таснифоти типологии забонҳо. 4.Таснифоти гениологии забонҳо. 1.
414
Навъҳои калимаҳои (аз ҷиҳати таркиб) дар боло зикршуда хусусияти типологии худро на танҳо дар мавриди қабули морфемаҳои шаклсоз, балки ҳангоми қабули морфемаҳои калимасоз ҳам нигоҳ медоранд.
361
Нақшаи мавзӯъ: 1. Мафҳуми қабати морфологии забон 2. Интихоби воҳидҳои зарурӣ барои муайян намудани типологияи морфологии забонҳо. 1.
360
Нақшаи мавзӯъ: 1.Типологияи системаи садонокҳо 2.Типологияи системаи ҳамсадоҳо 1.
359
Калимаҳои сохта дар ҳамаи забонҳо аз морфемаҳои зерин иборат аст: реша (R), ки маънои луғавиро ифода мекунад; пасванд (S), ки баъд аз реша мебиёяд ва ё пешванд (P), ки пеш аз реша мебиёяд.
344
Нақшаи мавзӯъ: 1.Мафҳуми қабати синтаксиси забонҳо 2. Хусусиятҳои типологияи ибора 3. Меъёрҳо барои муайян намудани навъи типологии ибора 1.
324
Нақшаи кор: 1.Тафсири истилоҳи «забонҳои флективӣ, флексия ва навъҳои он 2.Хусусиятҳои типологии забонҳои флективӣ 1.
316
Нақшаи мавзӯъ: 1.Мафҳуми қабати овозии забон 2.Интихоби аломатҳо барои муайян намуданн типологияи қабати овозии ду забон 3.Хусусияти типологии зада ва оҳанг. 1.
310
Нақшаи мавзӯъ: 1.Тафсири мафҳуми “типология”. 2.Мафҳумҳои “типи забон”(намуди забон) ва “типи забонӣ ва ё тип дар забон”. 1.
296
Нақшаи мавзӯъ 1.Аз таърихи типологияи стстемаҳои фонологии забонҳо 2.Принсипҳои таснифоти системаҳои фонологии забонҳо 1.
291
Нақшаи мавзӯъ: 1. Калима ҳамчун воҳиди асосии типологияи қабати луғавии забонҳо 2.Лексема ва фарқияти он аз калима 1.
289
Нақшаи мавзӯъ: 1.Шарҳи мафҳуми “воҳиди асосии забонӣ” 2.Таснифоти маъноҳои забонӣ 1.
279
Нақшаи мавзӯъ: 1.Умумиятҳои забонии тасвирӣ ва таснифоти онҳо 2.Умумиятҳои забонии диахронӣ 1.
269