Типология

Показать фильтр
Нақшаи мавзӯъ: 1. Меъёрҳои типологӣ барои муқоисаи ҳиссаҳои нутқ. 2. Таркиби ҳиссаҳои нутқ дар базъе забонҳои сохтори морфологиашон гуногун. 1.
1.06K
Нақшаи кор: 1.Корбурди истилоҳоти тип (навъ, хел, намуд) ва типология дар илми забоншиносӣ. 2.Типологияи забонҳо ҳамчун як бахши забоншиносӣ. 3.Вазифаҳои типологияи муќоисавӣ. 4.
686
Нақшаи мавзӯъ: 1.Тафсири мафҳуми “типология”. 2.Мафҳумҳои “типи забон”(намуди забон) ва “типи забонӣ ва ё тип дар забон”. 1.
670
Нақшаи мавзӯъ: 1. Таснифоти ҷуғрофии забонҳо. 2. Таснифоти функсионалии забонҳо. 3. Таснифоти типологии забонҳо. 4.Таснифоти гениологии забонҳо. 1.
595
Навъҳои калимаҳои (аз ҷиҳати таркиб) дар боло зикршуда хусусияти типологии худро на танҳо дар мавриди қабули морфемаҳои шаклсоз, балки ҳангоми қабули морфемаҳои калимасоз ҳам нигоҳ медоранд.
559
Нақшаи мавзӯъ: 1.Мафҳуми қабати синтаксиси забонҳо 2. Хусусиятҳои типологияи ибора 3. Меъёрҳо барои муайян намудани навъи типологии ибора 1.
523
Нақшаи мавзӯъ: 1.Типологияи системаи садонокҳо 2.Типологияи системаи ҳамсадоҳо 1.
499
Калимаҳои сохта дар ҳамаи забонҳо аз морфемаҳои зерин иборат аст: реша (R), ки маънои луғавиро ифода мекунад; пасванд (S), ки баъд аз реша мебиёяд ва ё пешванд (P), ки пеш аз реша мебиёяд.
487
Нақшаи мавзӯъ: 1. Мафҳуми қабати морфологии забон 2. Интихоби воҳидҳои зарурӣ барои муайян намудани типологияи морфологии забонҳо. 1.
482
Нақшаи мавзӯъ: 1.Тафсири мафҳуми ”намуди типологии забон (типи забон)”. 2. Хусусиятҳои хоси типологияи забоншиносии муосир. 1.
444
Нақшаи кор: 1.Тафсири истилоҳи «забонҳои флективӣ, флексия ва навъҳои он 2.Хусусиятҳои типологии забонҳои флективӣ 1.
428
Нақшаи мавзӯъ 1.Аз таърихи типологияи стстемаҳои фонологии забонҳо 2.Принсипҳои таснифоти системаҳои фонологии забонҳо 1.
422
Нақшаи мавзӯъ: 1.Мафҳуми қабати овозии забон 2.Интихоби аломатҳо барои муайян намуданн типологияи қабати овозии ду забон 3.Хусусияти типологии зада ва оҳанг. 1.
409
Нақшаи мавзӯъ: 1. Калима ҳамчун воҳиди асосии типологияи қабати луғавии забонҳо 2.Лексема ва фарқияти он аз калима 1.
389
Нақшаи мавзӯъ: 1.Умумиятҳои забонии тасвирӣ ва таснифоти онҳо 2.Умумиятҳои забонии диахронӣ 1.
367