Пахн шудани муносибатхои объекти нигаронидашуда ба бехатарии информатсиони

1.Сифати воситаи барномави

2.Хосиятхои воситаи барномави

Ч.с.1. Дар як воситаи барномавй бояд вазифаи муайянро ичро намояд, яъне он чи лозим аст, бояд ичро намояд. Воситаи барномавй хуб боз як катор хосиятхоро бояд доро бошад, ки истифодаи бомуваффакияти онро дар давраи тулони имкон дихад, яъне сифати муайян дошта бошад.

Сифати (quality) воситаи барномавй — ин мачмуи хислатхо ва характеристиках^, ки ба имконияти талаботи истифодабарандаро каноат намудан таъсир мерасонад. Ин на онро мефахмонанд, ки воситахои барномавии гуногун бояд хамон як мачмуи хосиятхоро бо сатхи баланд дошта бошад. Ба ин сабаб он аст, ки баланд бардоштани яке аз чунин сифатхои воситаи барномавй. аксаран бо тагирёбии арзиши он, мухлати анчоми коркард ва паст шудани сифати он нисбати дигар хосиятхои он, ба даст оварда мешавад.

Сифати воситаи барномавй вакте каноатбахш хисобида мешавад, агар вай хосиятхои нишондодашударо то дарачае, ки истифодаи бомуваффакияти онро таъмин намояд, дошта бошад.

Ч,.с.2. Мачмуи хосиятхои воситаи барномавй, ки сифати барои истифодабаранда лозимаро ташкил медихад аз шароит ва характери истифодаи ин воситаи барномавй вобаста аст, яъне нуктаи назаре, ки сифати ин воситаи барномавй дида баромада мешавад. Бинобар ин хангоми навиштани сифати воситаи барномавй пеш аз хама бояд меёрхои хосиятхои талабкардашудаи воситаи барномавй кайд карда шавад.

Дар замони хозира меёрхои сифати воситаи барномавй (criteria of software guality) чунинанд.

•функсианалноки.

•эътимоднокй.

•истифодаи осон.

•маусулнокй.

•хидмраинокй.

•зудамалй.

Функсианалнокй- ин кобилияти воситаи барномавй, оиди ичро намудани мачмуи функсияхои супоришгарро каноаткунонанда ё талаботи истифодабарандаро ифодакунанда, мебошад. Мачмуи ин функсияхо дар навишти берунии воситаи барномавй нишон дода мешаванд.

Эътимоднокй (reliabity) воситаи барномавй — ин кобилияти бе таваккуф ичро намудани функсияхои муайяншуда, барои шарти дода шуда дар фосилаи вакте додашуда, бо эхтимолияти зиёд, мебошад. Дар ин хатогиро нишон намедихад, факат хдмин зарур аст, ки ин хатогй хангоми истифодаи амалин ин воситаи барномавй лар шартхои муайян камтар ба амал ояд. Барои ба ин хосият доро будани воситаи барномавй бовари хосил намудан, онро бо рохи тсстгузорй, инчунин истифодаи амалии он месанчанд.

Истифодаи осон — ин характеристики воситаи барномавиест, ки кушиши истифодабараидаро барои тайёр намудани далелхои аввала, истифодаи воситаи барномавй, баходихии натичахои хосилшуда, кам менамояд, инчунин дар истифодаи он. эхсоси хуб ба амал меорад.

Махсулнокй — ин нисбати сатхи хизмаграсонии ба истифодабаранда иешкаш намудаи воситаи барномавй барои шарти додашуда, ба хачми манбахои истифодашуда, мебошад.

Дамраинокй — им характеристика ба воситаи барнома висл, ки имконияти кушиши бартараф намудани хатогии дар он мавчуда ва такмилдихии онро вобаста ба тагирёбии талаботи истифодабаранда, осон мегардонад.

Зудамалй — ин кобилияти воситаи барномавист, ки имконияти аз як мухит ба мухити дигар гузаронидани он мебошад, дар холати хусусй аз як МЭХ ба дигараш.

Функсионалнокй ва этимоднокй меъёри зарурии сифати воситаи барномавй ба хисоб меравад, алалхусус таъмини этимоднокй дар хамаи зинахо ва равандхои корарди воситаи барномавй зарур аст.

Меёрхои дигар восита ба талаботи истифодабаранда мувофики талабот ба воситаи барномавй истифода карда мешавад.

Оцените статья

Нет комментариев. Ваш будет первым!