Забони барномасози

Related Articles

Мундариља: *

 1. Мукаддима……………………………………………………………………………… 2
 2. Мухити VisualBasic 6.0……… ……………………………………………… 2
 3. САТРИ МЕНЮ………………………….. ………………………………………. 3
 4. TOOLBOX ПАНЕЛИ ЭЛЕМЕНТХОИ ИДОРАКУНИ (ОБЪЕКТХО)……………………………………………………………………… 3
 5. МЕНЮХОИ АСОСИИ V.B 6.0……………………………………………………… 4
 6. Элементи идоракунии TOOLBOX………………………………………………… 6
 7. Элементи идоракунии TEXTBOX………………………………………………… 6
 8. Элемети идоракуни COMMANDBUTTON……………………………………… 7
 9. Элементи идоракунии LISTBOX…………………………………………………… 8
 10. Элементи идоракунии COMBOBOX…………………………………………… 8
 11. Элементи идоракунии CheckBox………………………………………………… 9
 12. Элементи идоракунии OptionButton…………………………………………… 9
 13. Label – инфарматсияи матни………………………………………………… 10
 14. Элемети идоракунии Line……………………………………………………… 10
 15. Элементи идоракунии Shape…………………………………………………… 10
 16. Элементи идоракунии Image…………………………………………………… 11
 17. Элементи идоракунии Picture………………………………………… 12
 18. Элементи идоракунии стандартии MICROSOFT………………… 12
 19. Элементи идоракунии ImageCombo………………………………… 13
 20. ImageList…………………………………………………………………. 14
 21. Элементи идоракунии стандартии ProgressBar………………… 14
 22. Элементи идоракунии Slider……………………………………………. 14
 23. Элементи идоракунии стандартии TabStrip…………………… 15
 24. Элементи идоракунии MonthView………………………………… 15
 25. Элемети идоракунии стандартии UpDown…………………… 15
 26. Тагирёбандахо ва константахо…………………………………… 16
 27. Функсияи LTRIM, RTRIM ва TTRIM………………………………..17
 28. Функсияњои Str ва Val……………………………………….…………….18

28.Массивњо…………………………………………………….……………..18

29.Функсияњо ва протседурањо……………………………….…………….19

30.Эълони протседура………………………………………..……………..20

31.Эълони функсия……………………………………………..…………….21

32.Эълони параметрњо………………………………………….……………22

33.Намуди интерфейсњо……………………………………….……………..23

34.Интерфейси намуди роњбалад……………………………………………24

35.Сохтани MDI барнома…………………………………………………….24

1 Мукаддима.

Соли 1991 корпаратцияи М.S барои хаводорони компютер забонхои барномасозии V.B-ро пешниход намуд. Соли 1992 верцияи 2-уми ин забон пахн гардид, ки вай нисбат ба верцияи 1-умаш имкониятхои зиёдтар дошт.

Верцияи 3-уми V.B соли 1993 баромад. Дар он асбобхои пур иктидортар мавриди истифода карор доштанд. Холо бошад, вкрцияхои 4-5 ва 6-уми VisualBasic истифода мебаранд, ки хар кадомашон аз хам дигар ба воситаи тавоннои ва имкониятхои худ фарк мекунад. V.B системаи нави барномасозии буда, бо ёрии он барномахои даражаи мураккабиашон гуногунро сохтан мункин аст. Ба воситаи ин забон на танхо барномахо, балки замимахои Windovs-ро низ хеле осон сохтан мункин аст. V.B аз зумраи он забонхои аввалини барномасозии сифатан нав мебошад, ки тавасути он барномахо дар асоси идоракунии ходисахо сохта мешавад.

Ходисахо гуфта амалхои мукаррарии (интихоби командахо, пахнкунии тугмахои муш дар равзанахо, чойивазкунии нишондихандаи муш ва гайра.) Windovs-ро меноманд, ки онхо бояд аз тарафи истифодабарандагон ичро карда шуд. Дар ин маврид барномасозии бештар ба сохтани замимахои W/Sшабохат дошт аз мачмуи микробарномахои (пратсидурахо) ба хам алокаманд иборат аст.

Баъзе терменхои истифодашаванда.

 1. Форма дар V.B –ин равзанаи барои сохтани интерфесй барнома аз тарафи истифодабаранда.
 2. Объект-ин элементи мебошад, ки дар формаи V.B бо ёрии воситахои идоракунии сохта мешавад.
 3. Хосият-ин характеристикаи объекти V.B мебошад. Масалан: ном ё ранг.
 4. Воситахои идоракунии-асбобхои мебошад, ки барои сохтани объект дар форма истифода мешавад.

Мухити Visual Basic 6.0

V.B ро аз руи камандаи зерин ба кор Шуру мекунад.

Пуск-Программы-MicrosoftV.B 6.0-MicrosoftV.B 6.0 Дар ин маврид мухити интегиронидашудаи V.B 6.0 IntegratedDevelopmentEnviroment (IDE)пайдо мешавад.

Дар ваќти ба кор даровардани барномаи M.SVB.6.0 дар экран равзанаи робитавии NewProject (лоињаи нав)пайдо мешавад. Ин равзана аз 3 тугмаи ќабати иборат аст.

1.New – (нав)- барои сохтани лоињаи нав.

2.Existing– (мављудбуда)- барои кушодани лоињаи мављуда.

3.Recent – (дар ваќти охир сабтшуда)-дар ин ќабат рўйхати лоињањои дар ваќти охир кушода шавад.

Њангоми ба V.B ворид гаштан дар навбати аввал бо муњити интегронидашудаи раванди кори он IDE рў ба рў мешавем. Дар маркази равзанаи V.BIDE майдони дизайнери форма User Form љойгир аст.Форма элементи маркази ва асоситарини барнома дар VBба хисоб меравад Њар гуна ходиса махз дар хамин равзана амали хохад гашт,
САТРИ МЕНЮ

Хамаи командахое, ки барои сохтани барномахо дар мухити V.B 6.0 зарур аст дар ин чо оварда шудааст. Дар байни онхо бандхои стандартие вучуд дорад, Ки бештари равзанахои WINDOWS хос аст ва инчунин бандхое мавчуданд, ки барои ташкил ба корандозї ва мушохидаи барнома пешбини шудаанд:

1.Project (Лоиха)

2.Run (Бакорандозї)

3.Debug (Атлатка)

4.File (Файл)

5.Edit (Правка)

6.View (Вид)

7.Format (Формат)

8.Query (Запрос)

9.Diagram (Диаграмма)

10.Tools (Сервис)

11.Add-Ins (Настройка)

12.Window (Окно)

13.Help (Справка)

TOOLBOX ПАНЕЛИ ЭЛЕМЕНТХОИ ИДОРАКУНИ (ОБЪЕКТХО)

Бо ёрии ин панел барномасоз метавонад ба форма ин ё он намуди барномаи худро мураттаб кунад. Агар панели мазкур дар мухити V.B мавчуд набошад, он гох онро бо яке аз тарзхои зеринпайдо кардан мумкин аст:

 1. бо командаи View – Tool Box

2.бопахшитугмаиTool Box азпанелиасбобхоистандартї

ПАНЕЛИ АСБОБХОИ TOOL BAR

Бо ёрии тугмахои ин панели асбобхобидуни меню ин ё он амалро танхо бо пахши як тугмаи мувофик ба чо овардан мумкин аст. Дар IDE асосан 4-панели асбобхо мавчуд аст:

 1. Debug
 2. Edit
 3. Form Editor
 4. Standart

ПанелиDebug- инпанелимкониятивасеъиназоратикорибарномабамонандисанчишикимматхоитагйирёбандахоичори, ичроикадамбакадамнигохдориимуваккатиикорибарномародарягонкадамимуайянвагайрародорад.

Панели Edit – ин панел барои кор бо матни барнома пешбини шудааст. Масалан: Амалхои нусхагири, буридан, чустучу ва ивази калимахоро дар матни барнома ичро кардан мумкин аст.

Панели FormEditor– ин панел барои дар форма чойивазкунии элементхои идоракунанда тагйирдихии андозаи онхо баробаркунии сархади форма нигаронида шудааст.

Панели Standart– ин панел унсури асосии мухити V.B 6.0 ба хисоб рафта бо воситаи он амалхои мухталифро ичро кардан мумкин аст.

МЕНЮХОИ АСОСИИ V.B 6.0

МенюхоиасосииV.B хамчунменюидигарбарномахоиWINDOWS низдаршаклитасмадарпоениисатрисарлавхачойгиршудааст.

Дар тарафи чап менюи файл чойгир шудааст. Бо ёрии ин меню сохтан, кушодан, Чоп кардан ва сабт кардани лоихахомумкин аст.

Зерменюи файл аз инхо иборат аст:

FILE

New project-сохтанилоихаинав

Open project- кушоданилоиха

Saveproject-<имя проекта> сабткунии лоиха

Print-чопкуни

Printsetup-батанзимории чопкуни

Exit-баромадан аз V.B

ДарменюиEdit корхоистандартибобуфериивазкуниичромешавад.Буридан, нусхабардоштан,гузоштанвагайра.

EDIT

Undo– бекор кардани амали охирин ичрошуда (отменить)

Redo-баркарор кардани амали бекоркардашуда (вернуть)

СUT-бурида гирифтан(вырезать)

Copy-нусха бардоштан ба буфери ивазкуни (копирование)

Paste-гузоштани объект аз буфери ивазкуни (вставить)

Remove– чойивазкуни (перевестить)

Delete-хорич кардан (удалить)

Selectall-чудокуни (виделить все)

Find-чустучу (найти)

Replase-ивазкуни(заменить)

Менюи Wiew барои намудор ва нопадид кардани равзанахо ва панелхои идоракуни.Зерменюи Wiew аз инхо иборт аст:

WIEW

Code-равзанаи тахрири матни барнома (код) барои тартиб ва тахрири матни барнома пешбини шудааст. Кушодани равзанаи коди объекти тугмаи муш дар болои хамин объект амали карда мешавад.

Object-кушодани форма (объект)

ToolBox– панели элементхои идоракуни

ToolBar-панели асбобхо

Дар менюи Project командахои идоракунии лоиха ва элементхои он

гурухбанд карда шуданд.Зерменюи Project аз инхо иборат аст:

PROJECT

AddForm-хамрохкунии форма (добавить форма)

AddFile– хамрохкунии файл (добавить файла)

Projectproperties-хосияти лоиха (свойта проекта)

Менюи формат барои колаббандии объект дар форма истифода бурда мешавад.Зерменюи формат аз инхо иборат аст:

Format

Alige-баробаркуни (виравнять)

HorizontalSpacing-интервали горизонтали(горизонтальная интервал)

VerticalSpacing-интервали вертикали (вертикальная интервал)

Center in Form-Марказониданиформа

Order– объекти чудокардашударо ба боло ё ки поении форма равона кардан.

Зерменюи Debug аз инхо иборат аст:

DEBUG

Stepinto-кадам ба протседура даромада.

StepOver-кадам ба протседура надаромада

Stepout-кадам ба протседура баромада.

Зерменюи Run аз инхо иборат аст:

RUN

Start

Break

End

Restart

Зерменюи QUERY аз инхо иборат аст:

RUN

Clear Results

Verify sql syntax

ЗерменюиDIAGRAMM азинхоиборатаст:

New Next annotation

Arrange Selection

Arrange Tables

Зерменюи Tools аз инхо иборат аст:

TOOLS

Add procedure

Procedure Attrebutes

Зерменюи AddIns аз инхо иборат аст:

Visual data Manager

Add In Manager

Менюи Window

Split

Tile Horizontally

Tile Vertecally

HELP

Context

Search

About V.Basic

Элементи идоракунии TOOLBOX.

Панели элементхои идоракунии ин асбобхои асоситарин барои сохтани замимахо дар форма мебошад. Панели элементи идоракуниро бо командаи зерин ViewToolbox.

Элементи идоракунии TEXT BOX.

Барои дохилкунии ва райдо кардан информатсияи матни дар форма объекти майдони матни пешбини шудааст. Барои сохтани чунин объек дар IDEтугмаи TextBox аз панели элементхои идоракуни истифода бурда мешавад. Информатсияро ба майдони матни чунин роххо дохил

кардан мункин аст.

 1. Ба равзанаи properties
 2. Дар вакти ичрошавии коди барнома
 3. Дохилкунии ба майдон аз тарафи истифодабаранда.

Майдони матни ин элементхое, мебошанд, ки дар бисёри вактхо истифода бурда мешавад. Элементи TextBox аз элементи Label бо хосиятхои гуногун фарк мекунад. Барои нишондодани намуди худуди майдони матни хосияти BorderStyle истифода мешавад.

Хосияти Appearance гавсии майдони кориро муайян мекунад.

BackColor

ForeColor-барои иваз кардани ранги фон ва матни ба элементи TextBox дохилшавандаро истифода мебаранд, бо ёрии хосияти Alignmentинформатсияи дар элемент мавчуд бударо аз тарафи рост ва чап баробар кардан мумкин аст. Барои ивазкунии андоза ва намуди гирифти дар майдони матни нишон дода шуда аз хосияти Font истифода мебаранд. Аслан майдони матни барои дохилкунии информатсия ба як сатр пешбини шудааст. Хосиятхои MultiLineScrolBar-и элементи идоракуни TextBox барои дохилкуни инфарматсия ба якчанд сатр ва хатто блоки калони инфарматсияхои матни истифода мешаванд. Дар вакти дохилкуни матн ба сатри нав бо ёрии тугмаи Enter гузошта мешавад.

Барои сохтани майдони матни дар V.Basic ки он барои дохилкунии паролхо пешбини карда шудаанд, аз ду намуди хосиятхо истифода бурдан мумкин:

 1. Pass Word Char
 2. Max Length
 3. Аломатхои дар мавкеи гузошташавандаро нишон медихад.
 4. Адади максимали символхои ба майдон дохилшавандаро муаян мекунад.

Дар Ms. V. Basic бо ёрии хосияти ToolTipText матни фахмондадихи, ки дар поении курсор пайдо мешавад, сохтан мумкин аст.

Элемети идоракуни COMMAND BUTTON

Барои сохтани тугмахои идоракуни дар форма элементи идоракуни COMMANDBULTON истифода мешавад. Навиштачоти чойгиршавандаи дар тугма аз хосияти Coption дода мешавад. Аз 255 символ зиёд шуда наметавонанд. Баъд аз сохтани тугма ва муаян шудани номи он ба мо лозим мешавад, ки вазифаи ин тугмаро муаян кунем. Барои тугмахои идоракуни клавишхои дохилшударо муаян кардан мумкин аст. Дар ин вакт барои пахшкуни тугма лозим мешавад, ки камбинатсияи клавишхои зеринро пахш кунем: Alt+<клавиша>.

Барои нишон додани клавиш дохилшави лозим аст, ки дар вакти номгузори тугма ба майдони Caption пеш аз клавиши дохилшави символи & гузорад. Яке аз тугмахои дар форма сохташударо фаол намудан мумкин аст. Барои ин аз хосияти Pefault ва ифодаи True истифода мебарем. Барои ичрошавии ин каманда тугмаи Enter-ро пахш кардан кифоя аст. Бо истифодаи хосияти Cancel абекти формаро тугмаи бекоркуни (отмена) кардан мумкин аст. Барои идоракунии намуди берунаи тугма хосияти Stule истифода мешавад. Ин хосият ду ифодаро дар бар мегирад:

 1. Standart
 2. Caption

Аз ифодаи стандарт барои номгузории тугма аз матн истифода мебарем. Аз ифодаи Grapical барои номгузори тугма аз тасвирхои графики хосияти Picture истифода мебарем.

Элементи идоракунии LISTBOX

Элементи идоракуни LISTBOX дар форма чойгир шуда ин руйхат мебошад. Барои чойгиркунии руйхат ба форма элементи LISTBOX истифода мешавад. Ба рухат маълумотхороба як сутун ё якчанд сатрхо чойгир кардан мумкин аст. Микдори сутунхо аз хосияти Columns дода мешавад. Агар элементхои руйхат ба обект чудо шуда нагунчад дар ин маврид тасмахои тобдихи пайдо кардан мумкин. Ба руйхати сохташуда аз хосияти Listхамаи элементхои руйхат аз тарафи истифодабаранда дохил карда мешавад. Аз хосияти Sortea ва ифодаи True маълумотхо аз руи алфавит дохил карда мешавад. Барои хамрох кардани элементхо ба руйхат методи AddItem пешбини шудааст, ки синтаксиси он чунин аст:

Name List Add Item виражение [,index]

Name List – номируйхатекиазхосияти Name додашудааст.

Виражение – элементи руйхат.

Index – раками тартибии элемент дар руйхат.

Агар ин параметр нишон дода нашавад элемети ба охири руйхат дохил карда мешавад. Дар V. Basic элементхои руйхатиро низ хорич кардан мумкин. Барои ин Removeitim истифода мешавад. Синтаксиси он чунин аст:

Name List Remove Itim Index

Remove Itim – хоричкуни.

Index – раками тартибии элементе ки аз руйхат хорич карда мешавад. Шахрхо RemoveItim 1

Барои хоричкуни хамаи элементхои руйхат яъне тоза кардани руйхат аз методи Clear истифода бурдан мумкин. NameListClear. Барои идоракуни ба намуди берунаи руйхат хосияти Stule истифода мешавад, ин холат ду ифодаро дар бар мегирад.

 1. Руйхати одди аз ифодаи стандарт интихоб мешавад.
 2. Аз ифодаи CheckBox руйхат ба намуди байракча сохта

мешавад.

Элементи идоракунииCOMBOBOX

Руйхати намуди ComboBox –ро руйхати кушодашаванда ё майдони руйхат мегуянд.Руйхати кушодашавандаро аз тугмаи дартарафи рост чойгир шуда кушодан мумкин.Аз майдони руйхат элементхоро натанхо интихоб кардан балки ба он чо элементхои дигарро низ дохил кардан мумкин.Аз хосияти Style барои идоракунии намуди руйхат истифода мебаранд.Хосияти Style информатсияхои зеринро кабул карда метавонад:

1.0-DropDownCombo-руйхати одди истифодабаранда метавонад ба майдони матн маълумотро дохил намояд, ё Ки руйхатро кушода элементхоро интихоб кунад.

Элементи интихобшуда дар майдони матн намудор мешавад.

 • SimpleCombo-Дар ин намуди руйхат элементхо дар намуди кушода пешниход мегардад.Агар хама элементхо ба майдон нагунчад, он гох тасмаи тобдихи пайдо мешавад.
 1. DropDown List – кушодашаванда.

Элементро ба руйхат дар вакти сохтани объекти ComboBox дохил карда мешавад.

/>/>/>/>/>/>/>/>/>
Намудхои руйхати Combo Box
Style 0 Style1 Style2

Элементи идоракунии Check Box

Барои чойгиркунии дар объект маълумотхое, ки варианти гуногуни чавобхо доранд, объектхои байракчаро истифода мебаранд. Барои чойгиркунии чунин объектхо дар форма аз элементи идоракуни CheckBox истифода мебаранд. Байракчахо ба истифода барои интихоби чавоби дуруст имконият медихад.

Расм

Дар вакти интихоби чавоби дуруст истифода ба элементи интихобшуда байракча мегузоранд. Дар вакти нагузоштани байракча ба элемент чавоби нодурустро ифода мекунад. Байракчахоро дар форма як то ё бо гурух истифода бурдан мумкин.

Элементи идоракунии Option Button

Объектхои намуди OptionButton – ро калидхо мегуянд, чунки дар ин намуди объект истифодабаранда метавонад аз якчанд бандхои имконпазир яктоашро интихоб кунад. Барои чойгиркунии чунин объектхо дар форма аз элементи идоракунии OptionButton истифода мебаранд. Барои ба форма чойгиркунии якчанд гуруххои объекти OptionButton хар яке гуруххоро ба объект – кантенерхо чудо кардан лозим. Масалан: Frame ё ки PictureBox. Дар ин маврид барои сохтани гуруххо аввал ба форма худудро чойгир карда баъд аз он объектхои OptionButton-ро чойгир мекунем.

Расм

Label – инфарматсияи матни.

Чойгиркунии матн ба форма (сарлавха, навиштачотба майдон) бо ёрии тугмаи Label ба амал оварда мешавад. Матне, ки ба объект дохил карда мешавад, аз хосияти Caption дода мешавад. Харфхои инфарматсияи матни аз хосияти Font муаян карда мешавад. Бо ёрии хосияти ForeColor ва BackColor ранги шрифтва фони элемент дода мешавад. Хосияти BorderStule худуди объекти Label-ро муаян мекунад. Хосияти Appearance гавсии матнро иваз карда метавонад. Хосияти Alegnment матни элемети идоракуниро аз тарафи рост чап баробар карда метавонад. Инфарматсияи матни объекти Label андозааш калон ва ба якчанд сатрхоро ташкил дода метавонад. Адади максималии символхои он 65528 то мешавад.

Элемети идоракунии Line

Дар Ms. V. Basic 6.0 ба форма имконияти чойгиркунии хатхо, росткунчахо, доирахо, элипсхоро дорад. Барои хамрохкуни ба форма хатхо тугмаи Lineаз панели элементхои идоракуни ToolBox истифода мешавад. Нишондихандаи мушро ба чои саршавии хатхо гузошта бо пахши тугмаи муш хати зеринро хосил менамоем. Хосияти BorderWidth имконияти ивазкунии гавсии хатхоро дорад. Барои ивазкунии ранги хатхо аз хосияти BorderColorистифода мебаранд. Бо ёрии хосияти BorderStule намуди хатхоро нишон додан мумкин.

Элементи идоракунии Shape.

Барои хамрохкунии ба форма фигурахои гиометри тугмаи Shapeдар панели элементи идоракуни пешбини шудааст. Бо ёрии ин тугма дар форма имконияти сохтани росткунчахо эллипс, доира, квадрат ва гайрахо мумкин аст. Барои чойгиркунии ба форма яке аз фигурахои дар боло зикршуда командаи зеринро ичро кардан лозим аст:

 1. Тугмаи Shape-ро аз панели элементи идоракуни пахш мекунем.
 2. Нишондихандаи мушро ба он чое, ки объект гузошта мешавад ва тугмаи мушро пахш карда истода кашола кардан лозим.
 3. Барои додани формаи зарури ба объект аз хосиятхои Shape ягонтои ин кимматхоро додан лозим.
Кимматхои хосиятФигурахои геометри
RESTANGLEРОСТКУНЧА
1 – SGUAREКВАДРАТ
2 – OVALЭЛЛИПС
3 – CIRCLEДОИРА
4-ROUNDED RESTANGLEРОСТКУНЧАХОИ ДОИРАШАКЛ
5-ROUNDED SGUAREКВАДРАТИ ДОИРАШАКЛ
/>
Контури фигурахо

Бо ёрии хосияти FillStyle накшахои пуркуни бо интихоби кимматхои зерин додан мумкин:

КимматхоНакшхои пуркуни
/>/>/>/>/>/>/>/>
0- SOLID
1-TRANS PARENT
2-HORIZONTAL LINE
3-VERTICAL LINE
4-UPWARD DIAGONAL
5-DOWNWARD DIAGONAL
6-CROSS
7-DIAGONAL CROSS

Элементи идоракунии Image

Дар Ms.V.B бароидарформаљойгиркуниитасвирњоиграфикиэлементњоиидоракунии image ва pictyre box истифодамешавад.Объекти image имкониятидарформаљойгиркуниитасвирњоиграфикиродоранд

Элементиидоракуниихамбароичойгиркуниитасвирховахамчунобъектконтенерхобароидигаробъектхоистифодамешавад.БаобъектиImage тасвирхоиграфикиродарвактисохтанизамимаё,Кибоёриибарномадарвактиичрошавиионгузоштанмумкин.Бароигузоштанитасвирходарвактисохтаниобъектистифодабариидуусулмумкинаст:

 1. АзхосиятиPicture истифодабурдагузоштанмумкин.
 2. Истифодабариитасвирхоиграфикие,КидардигарзамимахосохташудаандвабоёриибуфериивазкунииWindows гузошташудаанд.

БароичойгиркуниитасвирхобаобъектиImage дарвактиичрошавиизамимахосиятиPicture вафунксияиLoad Picture истифодамешаванд.Синтаксисиончунинаст:

Image 1. Picture = Load picture ( «Номифайл» )

Барои тоза кардани элементи идоракунии Image аз тавирхои ба он гузошташуда аз функсияи LoadPicture истифода бурдан мумкин.

Барои ба танзимории хосиятхои тасвирхои ба форма чойгиршуда аз хосияти Stretch истифода бурдан мумкин.Асосан киммати False гузошта шудааст.Дар вакти дохилкунии илова ба андозаи объекти Image андозаи объекти Image андозаи тасвир дигархел намешавад.Агар киммати Trueгузошта бошад дар вакти иловакунии андозаи объект андозаи тасвир дигаргун мешавад.

Элементи идоракунии Picture

Элементи идоракунии Picture дар форма чойгир шуда хосиятхо ва методхои гуногунродорад. Онро бо ёрии тугмаи PictureBox аз панели элементи идоракунии ToolBox гузоштан мумкин.Ин элементро барои максадхои зерин истифода бурдан мумкин:

1.Барои чойгиркунии тасвирхои графики

2.Хамчун контейнер барои дигар элнментхои идоракуни

3.Дар намуди равзанаи графики барои хоричкунии матн элементхои графики ва аниматсияхо

Барои гузоштани тасвирхои графики бо ёрии элементи идоракунии Picture итифода бурда мешавад. Киммати он номи файли графики мебошад.

Барои тасвиркунии расмхо дар объекти Picture ва LoadPicture истифода бурда мешавад.Синтаксиси он чуни наст:

Picture1.Picture = Load Picture ( «Номифайл» )

Объекти Picture –ро хамчун равзанаи графики истифода бурдан мумкин.Ба дохили он матнхоро ва элнмнтхои графикиро хамрох кардан мумкин.Барои баровардани матн ба равзанаи графики методи Print пешбини шудааст. Методи PaintPicture барои сохтани аниматсияхо дар равзанаи графики истифода бурда мешавад.

Элементи идоракунии стандартии MICROSOFT

Хамаи элементхои идоракуни дар мавзуъхои гузашта дида шуда дар панели элементи идоракуни чойгир шуда буданд.Ба гайр аз ин элементхо ба V.Bгурухи элементхое, Ки барои сохтани барномахо пешбини шудаанд, дохил мешавад.Онхоро элементхои идоракунии стандартии MS мегуянд.Бо ёрии онхо сохтани панели идоракуни сатри вазъи равзана, чойгиркунии маълумотхо бо усулхои гуногун мумкин аст.

Элементи идоракуниВазифа
12
AnimationБарои сохтани видеоклипхои бесадо

пешбини шудаанд

Cool BarХамчун контейнер барои дигар элементхои идоракуни ва барои сохтани панели асбобхо хизмат мерасонад
DTPicterБарои дохилкунии сана бо даст
689
Нет комментариев. Ваш будет первым!