Мафхуми информатка

Наќша:

  1. Фанни информатика ва омўзиши он.
  2. Мафњуми асосии компютер ва истифодабарии он дар соњањои гуногун.
  3. Информатсия. Вохиди ченаки информатсия

Ваќте, ки информатика мегўянд њар як кас ва њар як шахс дар назар дорад, ки сухан дар бораи информатсия меравад њоло бошад мафњуми информатика васеъ шуда ба илм табдил ёфтааст

Яъне информатика илмест, ки дар бораи тарзњои ѓункунї, нигоњдорї, табдилдињї ва интиќоли маълумотњоро ба воситаи компютер меомўзад. Информатикаи имрўза ба се самтњои асосии зерин нигаронида шудааст:

1). истифодаи усулњо ва алгоритмњое, ки ба њалли масъала оварда мерасонанд;

2). љустуљўи усулњо ва алгоритмњои нав, ки ба тезонидани њалли масъ-алањо оварда мерасонанд;

3). техникаи њисоббарори замонавї зарур аст, ки барои расидан ба ду маќсади дар боло зикрёфта кўмак намояд.

Аз таърифи фанни Информатика бармеояд, ки вай бо воситаи техникаи њисоббарори имрўза, ки онро компютер меноманд, алоќаи зич дорад.

Компютер калимаи англисї буда, маънояш њисоббарор аст. Компютер, ки онро мошини электронии њисоббарор (МЭЊ) низ меноманд, яке аз бузургтарин дастовардњои илму техникаи њозиразамон ба њисоб меравад. Ќариб њар сол схема ва сохти ин мошинњо такмил ёфта, соњањои тадбиќи онњо васеъ мегарданд.

Имрўз компютерњо барои њалли масъалањои риёзї, иќтисодї, муњандисї, молиявї, илмї, њисобкунињои оморї ва ѓайрањо истифода мешаванд. Тадбиќи истифодабарии компютерњо дар соњањои гуногун аз донишу малакаи истифодабарандаи он вобастаги дорад. Омўзиши љамъоварикунї, нигоњдорї, коркард ва интиќоли ахбор бо воситаи компютери имрўза маќсад ва вазифаи асосии фанни Информатика мебошад.

Технологияи иттилоотии замонавї дар соњањо татбиќи худро ёбанд, бо туфайли онњо шароит ва сатњи зиндагии одамон баланд гардида, ќуввањои истењсолии љамъиятї ба куллї таѓйир меёбанд. Агар мошинњои муќаррарї имкониятњои љисмонии одамро васеъ гардонанд, компютер нерўи аќлонию зењнии онњоро баланд мебардорад. Гарчанде мошинњои њисоббарори њозиразамон аз љињати намуд гуногун бошанд њам вале тарзи истифодабарї, асоси кори онњо ба њамдигар монанд аст.

М А Ф Њ У М И И Н Ф О Р М А Т С И Я

Информатсия аз калимаи лотини information (информейшн) гирифта шуда маънояш баён кардан фањмонидан мебошад. Масалан маълумотњои гуногун оид ба ягон система ё олами беруни, ки инсон бе восита бо ёрии органњои њисёти худ(чашм гуш забон) ё маълумоте, ки дар ваќти омўзиш хондан ва мубодилаи афкор ба даст меояд бо мафњуми ахбор ифода меёбад.

Вохидхои ченкунии ахбор

Ахбор низ монанди дигар бузургињо воњиди ченкунии худро дорад. Якчанд намудњои воњидњои ченакунии ахбор мављуд аст. Воњиди хурдтарини ахбор бит мебошад, ки вай ба 0 ё 1 баробар аст.

Пайдарпайии 8 битро байт мегўянд. Зеро ки байт њам ченаки нисбатан хурд аст, бинобар он барои ба њаљми хотираи компютер бањо додан, аз ченакњои калонтари байналмилалї истифода мебаранд, ки онњо инњоанд, килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт, оксобайт:

1 Килобайт (1Кб) = 210 байт = 1024 байт;

1 Мегабайт (1Мб) = 210 Кб=1024 Кб;

1 Гигабайт (1Гб) = 210 Мб=1024 Мб;

1 Терабайт (1Тб) = 210 Гб=1024 Гб;

1 Оксобайт (10б) = 210 Тб = 1024 Тб;

1 Мб = 400 сањифа 1,44Мб=600 сањифа.

434
Нет комментариев. Ваш будет первым!