Редактори матнии ms word

Related Articles

Нақша:

 1. Барномаи матнии MS WORD
 2. Равзанаи MS WORD
 3. Форматиронии ҳуљљатҳо.Панели асбобҳои MS WORD

Барономаи MS Word – яке аз протсессорони пурицтидор ва машё.ри матны ба ёисоб меравад? Он ба гур.хи барномаёои MS Offis дохил мешавад? Барономаи MS Word барои ичро кардани таёрири коркарди матн ва цолаббандии он пешбины шудааст: яъне дохил намудани матн ва ороиш додани он: ислох намудани хатогихои орфографы: ворид кардани матн ба график: сохтани блок–схема: навиштани формулаёои математикы: ба матн хамрох кардани расмхо: аз принтер чоп кардани матн ва гайрахо? Барномаи мазкур бо харфхои русы: англисы ва бо якчанд забонёои дигари љахон кор мекунад? Яке аз хусусиятхои манфиатноки MS Word аз он иборат аст: ки имконият дорад сархадхои матн: аз сатр ба сатри дигар гузарондани матн: навишти тарзи дурусти калимахо: дар хотира нигох доштани матн: мављудияти мастерхои матни ва қолабхое: ки имконият медиханд дар лахзахои кӯтохи вақт мактубхо: тарљумаи хол: љадвалхои дарси: календар ва бисёр чизхои дигар сохта шавад ва ба таври автомати иљро карда шавад.

 1. Барои ба кор омода сохтани MS WORD нишонаи онро аз лавҳаи (панели) асбобҳои Microsoft Office интихоб карда тугмаи тарафи чапи мушро пахш менамоем.
 2. Аз силсилафармонхои ПускПрограммыMicrosoft Office MS WORD-ро интихоб намуда тугмаи тарафи чапи мушро пахш менамоем.
 3. Агар дар мизи корӣ нишона (Ярлик)-и MS WORD мављуд бошад, ду бор пахш кардани тугмаи тарафи чапи муш MS WORD-ро ба кор омода месозад.
 4. Агар ягон файли бо барномаи MS WORD сохташударо ба воситаи нишондихандаи тарафи чапи муш ду бор пахш намоем, барномаи MS WORD-ро ба кор омода месозад.
 5. Агар дар лавҳа (панел)-и масъалаҳои мизи корӣ нишонаи MS WORD мављуд бошад, ду бор пахш кардани тугмаи тарафи чапи муш MS WORD-ро ба кор омода месозад.
 6. Ва ғайраҳо

Дар натиља программаи Microsoft Word ба кор омода мегардад ва дар экран равзанаи он дар шакли расми зерин кушода мешавад.

Изображение

ТАРЗҲОИ АНЉОМ ДОДАНИ ПРОГРАММАИ MICROSOFT WORD

Барои анљоми кори MS WORD яке аз амалҳои зерин

бояд иљро карда шавад

 1. Дар сатри сарлавҳа ба тугмаи Закрыть Изображениепахш кардан

лозим аст;

 1. аз менюи Файл банди Выход интихоб кардан лозим аст;
 2. тугмаҳои Alt+F4-ро пахш карда, барномаро бастан мумкин аст;
САРЛАВҲАИ РАВЗАНА.

Дар тарафи чапи сарлавҳа номи программа, яъне Документ1Microsoft Word навишта шудааст. Дар қисми рости сарлавҳа бошад, тугмаҳои ИзображениеИзображениеИзображениељойгир шудаанд.

Изображение

 • -Ҳангоми бо ёрии нишондиҳандаи тугмаи тарафи чапи муш

пахш кардани ин тугма, равзана пӯшида мешавад ва аз экран

ғайб мезанад;

Изображение-Ҳангоми пахш кардани ин тугма, равзана пурра кушода меша

вад ва тамоми экран паноҳ мекунад;

Изображение-Ҳангоми пахш кардани ин тугма, равзана бо нишонаи хурда-

как табдил дода мешавад ва аз якран ба панели масъалаҳои

мизи корӣ кӯчонида мешавад.

Дар барномаи Microsoft Word файлҳои нав то номгузорӣ бо номи муваққатии Документn (n = 1,2,3….) ишора карда мешавад.

ФОРМАТИРОНИИ ҲУЉЉАТ. ПАНЕЛИ АСБОБХОИ СТАНДАРТӢ ВА ФОРМАТИРОНӢ.

Форматиронии матн асосан тавассути имкониятҳои лавҳаи тугмачаҳои Форматиронӣ амалӣ мегардад

Расми Форматирование?????

Лавҳаи тугмачаҳои «Форматиронӣ»

Тарзҳои асосии форматиронии чунин қисмҳоро дар бар мегирад.

 • Интихоб ва тағйирдиҳии гарнитураи «навъи» шрифт;
 • Муайян намудани андозаи шрифт;
 • Муайян намудани ранг ва тарҳи шрифт;
 • Тартибдиҳии рӯйхатҳои рақамӣ ё нишонавӣ (аз љумла рӯйхатҳои қабатнок);
 • Муайян намудани параметрҳои абзатс.
ОМОДА НАМУДАНИ ШРИФТ

Ҳангоми интихоб намудани шрифт бояд дар хотир дошт, ки шрифти интихобшуда барои қисми људошудаи матн татбиқ шуда метавонад. Агар ягон қисми матн људо нашуда бошад, он гоҳ шрифти интихобшуда барои тамоми матни дохилшаванда татбиқ мешавад. Омодасозии умумии шрифтҳо тавассути равзанаи муоширатии «Шрифт» (ФорматШрифт…) амалӣ мегардад. Равзанаи мазкур аз се қисм иборат аст: «Интервал», «Шрифт» ва «Анимация»

Дар қисми «шрифт» чунин хосиятҳои шрифтро муайян намудан мумкин аст:

 • Навъи шрифт;
 • Андозаи он;
 • тарҳи (намуди зоҳирӣ) шрифт;
 • ранги шрифт;
 • зерхатҳои шрифт;
 • намудҳои зоҳирии махсуси шрифт.

Оиди навъи шрифтҳо қайд намудан мумкин аст, ки ширифт умуман ба ду навъ људо мешаванд-гушакдор ва бегушак (бурридашуда). Шрифтҳои оилаи Times яке аз намояндаҳои асосии навъи якум буда, намояндаи асосии навъи дуюм-оилаи шрифтҳои Arial мебошад. Шрифтҳои гушакдор барои хондан қулай буда, истифодабарии онҳо дар матнҳои калон тавсия мешавад. Шрифтҳое, ки гушак надоранд одатан, барои сарлавҳа, эзоҳ, қайд ва ғ. истифода мешаванд.

Аксарияти шрифтҳо муттавозеъ мебошанд. Яъне, ҳам васеъгии рамзҳои алоҳидаи шрифт ва ҳам масофаи байни рамзҳои ҳамсоя бузургии доимии доимӣ намуда тағйирёбанда мебошанд. Чунун хусусияти динамикии шрифтҳо онҳро барои хондан то ҳадди имкон мувофиқ мегардонад.

Дигар гуруҳи шрифтҳоро шрифтҳои якбарӣ ташкил медиҳанд. Дар чунин шрифтҳо ҳар як рамз васеъгии доимӣ дорад. Намояндаи асосии чунин шрифтҳо оилаи шрифтҳои Courier мебошанд. Чунин шрифтҳо ба шрифти мошинаи механикии чопкунӣ шабоҳат доранд. Аксарияти барномасозон низ чунин шрифтҳоро дар матни барномаҳои худ истифода мебаранд.

Андозаи шрифтҳо бо воҳиди махсус-пункт (пт) муайян карда мешавад. 1 пт1/72дуюм ё 0,35277… мм баробар мебошанд.

Дигар хусусиятҳои шрифт ба монанди фосилаи байни ҳарфҳо, хаткашии ҳарфҳо ё аниматсия хеле кам истифода мешавад. Масалан, аниматсияи шрифт танҳо барои матни электронӣ ба кор омода, дар Web-ҳуљљатҳо бошад истифодабарии онҳо маъно надорад, зеро Web-намоишгарон чунин хусусияти шрифтро дастгирӣ наменамоянд.

561
Нет комментариев. Ваш будет первым!