Принсипҳои асосии шабакаи Интернет

Related Articles

Интернет шабакаи компютерии глобалиро ифода мекунад. Ин шабакае мебюошад, ки шабакаҳои алоҳидаро пайваст мекунад. Ба таври дигар гeем, Интернет шабакаи шабакаҳост. Вай ивази ахборҳоро дар байни компютерҳои ба он пайвастбуда таъмин мекунад.

ҳар як компютери ба Интернет пайвастбуда адресро соҳиб аст, ки аз рeи он муштарӣ онро аз нуrтаи дилхоҳи замин ёфта метавонад. Хусусияти муҳими Интернет аз он иборат аст ки, шабакаҳои гуногунро муттаҳид намуда, дар он баробарҳуrуrиро таъмин менамояд. Хусусияти дигари Интернет аз он иборат аст, ки эътимоднокии баландро соҳиб аст. Дар ваrти аз кор баромадани як rисми компютерҳо ва хатҳои алоrа шабака кор кардан мегирад. Чунин эътимоднокӣ аз он сабаб таъмин карда мешавад, ки дар Интернет маркази ягонаи идоракунӣ мавxуд нест. Агар баъзе хатҳои алоrа ё компютерҳо аз кор бароянд, маълумотро бо хатҳои дигари алоrа додан мумкин аст, зеро доимо якчанд роҳи интиrоли маълумотҳо мавxуд аст. Интернет ташкилоти тиxоратӣ намебошад ва ба ягон кас мансуб нест. Истифодабарандагони он дар тамоми мамлакатҳои xаҳон мавxуданд. Истифодабарандагони Интернет ба шабака бо ёрии компютерҳои ташкилотҳои махсус пайваст карда мешаванд, ки онҳоро таъминкунандаҳои хидмати Интернет меноманд. Ба Интернет муваrrатан, доимо пайваст шудан мумкин аст.

Ба таври умумӣ Интернет дар байни ҳар гуна ду компютер, ки ба шабака пайвастанд, ивази маълумотҳоро таъмин мекунад. Компютерҳои ба Интернет пайвастбударо бештар ваrт сайтҳо меноманд. Сайтҳо дар таъминкунандагони хидматии Интернет rарор гирифта, дасттраси истифодабарандагонро ба он таъмин мекунанд. Инчунин сайтҳое мавxуданд, ки барои тасвири маълумотҳо махсус гардонида шудаанд. Масалан, бисёр фирмаҳо сайтҳоро дар Интернет ташкил карда, бо ёрии онҳо оиди молҳо ва хидматҳои худ ташфиrот мебаранд.

ҳар гуна компютери дар Интернет пайвастбуда адреси нодир дорад. Адрес ба тариrи якrимата мавrеи xойгиршавии компютерро дар шабака муайян мекунад. Протоколи шабакавӣ rоидаҳои кори компютерҳои ба шабака пайвастшударо муайян мекунад. Протоколҳои стандартӣ маxбур мекунанд ки, компютерҳои гуногун ба як забон «гуфтугe» кунанд. ҳамин тариr, имконияти ба Интернет пайвасткунии компютери намудашон гуногун, ки таҳти идораи системаҳои амалиётии гуногун кор мекунанд, пайдо мешавад.

Барои пайваст шудан ба Интернет хуб мешуд, ки аввал компютерро бо системаи амалиётии Windows ва модем таъмин намуда ба ягон ташкилоти маҳаллии он муроxиат намояд.

  1. Адресгузорӣ дар Интернет

Компютере, ки бо Интернет пайваст аст, дорои адреси нодир мебошад, ки он ҳангоми ирсоли ахбор истифода мешавад. Адрес ҳамчун пайдарпаии раrамҳо ва номи доменӣ муайян карда мешавад, ки аз рeи кодҳои муайян сохта шудаанд. Компютерҳо дар ваrти ирсоли ахбор адреси раrамнокро мавриди истифода rарор медиҳанд, истифодабарандагон бошанд, асосан номро истифода мекунанд.

Гарчанде дар Интернет маркази идоракунӣ вуxуд надорад, вале ташкилоте мавxуд аст, ки вай ба назорат ва додани адресҳо машuул аст.

Адреси раrамӣ аз чор адад иборат аст, ки ҳар яке аз 256 калон нест. Ададҳо аз ҳамдигар бо нуrта xудо карда мешаванд. Масалан 157.25.210.11 чунин тарзи навишти адрес IP-адрес номида мешавад. Ин тарзи навишт барои компютерҳо rулай аст. Барои истифодабарандагон тарзи дигари rулай аст, ки он системаи номҳои доменӣ номида мешаванд.

Масалан, 1)Microsoft. com, 2)WWW.

  1. Номи домении сервер, ҳангоми rайдкунӣ гирифта шудааст.
  2. Номи компютер, ки ба домени додашуда мансуб аст.
  3. Суффиксе, ки мансубияти домениро муайян мекунад.

Дар системаи адресҳои Интернет доменҳои ноҳияҳои географиро

ифодакунанда rабул шудааст. Онҳо аз номе иборатанд, ки дорои ду ҳарфанд. Мисолҳо:

Руссия-ru; Фаронса-fr; Канада-ca; ИМА-us; Тоxикистон-tj

Британияи Кабир-uk;

Системаи доменӣ ташкилдиҳии адресҳо кафолати компютерӣ дигари бо ин адрес мавxуд набударо дар тамоми Интернет медиҳад.

  1. Почтаи электронb

Почтаи электронӣ E-mail (и-майл хонда мешавад) – яке аз намудҳои бештар истифодашавандаи хидматгузориҳои Интернет мебошад. Вай воситаи rулай ва боэътимоди муомилот буда, таввасути он мактуб дар зарфи якчанд даrиrа ба нуrтаи дилхоҳи кураи замин рафта мерасад.

Фиристодани E-mail нисбати фиристодани мактуби муrаррарӣ ё занги телефонии байналхалrӣ хеле арзонтар аст. Принсипи кор бо почтаи электронӣ ба кори мактуботӣ хеле монанд аст. Бо ёрии барномаи махсус мактуб тайёр кардашуда, он дар папкаи номаҳои фиристодашаванда гузошта мешавад. Сипас бо шeъбаи алоrа, ки дар он компютери таъминкунандаи Интернет xойгир аст, пайваст шуда бо почта мубодила карда мешавад. Мактубҳои тайёршударо фиристода ба папкаи номаҳои ирсолшуда, ки дар компютератон мавxуд аст, мегузоред. Дар охир аз шабака xудо шуда, ба номаҳои ирсолшуда машuул мешавед.

Агар ба ягон мактуб xавоб доданӣ бошед, xавобро тайёр карда, ба папкаҳои мактубҳои фиристодашаванда мегузоред.

Ирсоли мактубҳо дар Интернет бе иштироки Шумо ба вуreъ меояд. Барои он, ки адресат мактубатонро гирад, зарур аст, ки вай ба шeъбаи алоrаи худ дар тамос бошад.

Адресҳои почтаҳои электронӣ аз ду rисм иборат аст, ки бо рамзи «@» аз ҳамдигар xудо карда мешавад. Аз тарафи рости ин рамз адреси компютер, ки дар шeъбаи алоrаи муштарӣ xойгир аст, меистад. Адреси мазкур ба монанди номи доменӣ ташкил меёбад. Аз тарафи чапи рамз номи муштарӣ xойгир мешавад. Шакли асосии адреси почтаи электроӣ чунин аст:

112
Нет комментариев. Ваш будет первым!