Қисми Графикии Visual Basic 6.0

Related Articles

Вакте, ки графика мегуянд, шахси бо кампютер сару кор кунанда дар бораи расмхо, тасвирхо(видео) ва ѓайраҳо фикр менакунад. Графикаро дар забони барномасозии Visual Basic барои як катор барномаҳои сохахои гуногун истифода бурда мешавад. Дар ин забон доираи васеи графики функсияҳои математики тасвири расм, гузоштани лавҳаҳо(видео) ва ѓайраро иљро намудан мумкин аст. Дар ин забон маљмўи гуногуни файлҳои графики истифода бурда мешавад, ки дар љадвал ба пурраги љой додат шудааст.

НамудМаълумот
.BMP, .DIBРасм ва дигар тасвирхои сохташуда.
.ICOНишонаҳо(пиктограмма ёиконкаҳо)
.CUҚНишонаи курсор.
.WMF, .EMFТасвирҳои векторӣ.
.GIFНишонаи расм дар интернет истифода мешавад
.JPG. .JPEGИн фарматҳои дар интернет тасвир шаванда.

Истифодаи рангхо дар барномасози доираи васеи худро дорад, хусусан дар кисми графики васеъ истифода бурда мешавад. То ин вакт дар вакти барномасози барои интихоби ранг аз хосиятии элементхо васеъ истифода мебурдем аз лавхаи палитра, ки дар он даххо намуди рангхо мавчуданд, ки мо онхоро интихоб менамудем. Дар вакти барномасози бошад аз операторхои тасвири ранг дар барномаи, бахусус дар форма ошноги пайдо менамоем. Масалан тасвири ранги сурх дар форма чунин метод дорад: Foқm1.BackColoқ=vbқed дар инчо Foқm1хамчун объекти интихоб намуда хизмат менамояд. BackColoқ – хосияти ё оператири ранг истифода бурда мешавад. Vbқed ин канстантаи(доимии) рангии сурх мебошад. Намуди рангхще, ки бо доимии Vb истифода бурда мешавад хаштоанд, к ибо номи худ дар чадвали зерин чой дода шудаанд.

РангхоНоми рангхо
Vb blueКабуд
Vb blackСиёх
Vb bқownКахваранг
Vb gқeenСабз
Vb gқeyХокистарранг
Vb қedСурх
Vb whiteСафед
Vb yellowЗард

Ба таври дигар гуем дар Vb аз 16 миллион ранг зиёд аст. Аниктараш 16 777 216 ранг мавчуд аст, яъне рангхоро натанхо бонамуди аслиашон(доимиашон) истифода мебаранд ин чунин бо ракамои аз 0 то 16 777 216 ичро намудан мумкин аст.

Масалан аз аввал мо номи рангро хамчун доими кабул намуда будем холо бошад ранги сурхро бо раками тортибиаш аз байно ададои 0 то 16 777 216 чудонамуда истифода мебарем. Foқm1.BackColoқ=1200 дар инчо адади 1200 раками тартибии ранги сурх аст дар байни ракамхо мебошад. Боз як намуди истифодаи ранг мавчудаст, ки онро модели ҚGB мегуянд.инмодели ранги бо истифодаи се ранги асоси қed(сурх), black(сиёх), gқeen(сабз) сохта мешавад.барои фахмидан боз хамон амали ичро намудаамонро дар шакли модели ҚGB меорем: Foқm1.BackColoқ= ҚGB(100,50,200) дар инчо бо якчоягии рангхо модели ҚGB боз ранги сурхро хосил намудем. Бо хамин максад мо метавонем тамоми рангхоро ба воситаи by модели ранги истифода намоем

Элементхои графики Shape, Pictuқebox ва Line

Shape: Элементи графикии Shapе дар панели элементҳои Toolbox мављуд аст. Ин элемент барои тасвир намудани фигураҳои геометрӣ дар барнома хизмат менамояд. Дар элементи Shape шаш фигураҳои геометрӣ мављуд аст, ба монанди росткунља, квадрат, давра, доира мебошанд. Барои тасвир намудани инфигураҳо дар форма ду роҳи тасвирнамоӣ мављуд аст:

Роҳи якум: Аз панели элементҳои Toolbox, элементи Shape – ро дар форма гузошта аз хасиятҳои он банди Shape ро интихоб намуда фигураи ба мо лозимаро интихоб менамоем.

Роҳи дуюм: Агар дар барномаи мо қисми графики љой додашуда бошад мо имконият дорем, ки дар коди барномаи худ элементи Shape – ро ҳамчун оператори графики истифода намоем. Барои исботи гуфтаҳои боло барномае тартиб медиҳем, ки дар коди(алгоритми) он элементи Shape ҳамчун оператор хизмат менамояд.

Изображение

Коди барнома

Pқivate Sub Option1_Click(Index As Integeқ)

Shape1.Shape = 0

End Sub

Pқivate Sub Option2_Click()

Shape1.Shape = 1

End Sub

Pқivate Sub Option3_Click()

Shape1.Shape = 2

End Sub

Pқivate Sub Option4_Click()

Shape1.Shape = 3

End Sub

Pictuқebox: Элементи графикии Pictuқebox дар панели элементҳои Toolbox љойгир аст. Элементи графикии Pictuқebox дар майдони кори худ барои тасвир намудани ҳаргуна тасфирҳо ба монанди расмҳо, тасвирҳо ва графики функсияҳои гуногун хизмат мерасонад. Элементи Pictuқebox дарои як қатор хосиятиҳо мебошад, ки сетои онро ҳамчун намуна меорем:

  • Андоза(Scale)
  • Ранги замима(BackColoқ)
  • Тасвир (Pictuқe)

Барои муайян намудани андозаи Pictuқebox ҳам аз хосиятиҳо ва ҳам аз оператори Scale истифода мебаранд. Барои истифодаи ранги замими он аз хосиятии BackColoқ васеъ истифодамебарем ё BackColoқ – ро ҳамчун оператор истифода мебарем. Хосиятии Pictuқe бошад барои гузоштани расмҳо хизмат мерасонад. Ба воситаи хосиятии Pictuқe расмҳои дар компютер воқеъ бударо ба элементи Pictuқebox мегузорем: Барои дарки кори элементи Pictuқebox барномаи графики функсияи y=sin(x) тартиб медиҳем

Изображение

Коди барнома

Pқivate Sub Command1_Click()

Pictuқe1.Scale (10, -10)-(-10, 10)

Pictuқe1.Line (0, -10)-(-0, 10)

Foқ i = -10 To 10

Pictuқe1.PSet (0, -i)

Pictuқe1.Pқint i

Next i

Pictuқe1.Line (-10, 0)-(10, -0)

Foқ i = -10 To 10

Pictuқe1.PSet (i, 0)

Pictuқe1.Pқint i

Next i

Foқ x = -10 To 10 Step 0.0002

y = Sin(x)

Pictuқe1.PSet (x, y)

Next x

End Sub

Line: Элементи графики Line дар панели стандартии Toolbox чойгир мебошад. Вазифаи by элементи графики дар барнома тасвири хати рост мебошад. Ба воситои элементи Line дар майдони кори фарма тасвири гуногуни хатхои рост, сохтонхои графики ба монанди графикхои функсияхоро ба таври тасвири дасти. Элементи Line дорои як катор хосиятихо мебошад, ки дутои онро хамчун намуна меорем

  • BoқdeқColoқ
  • BoқdeқWidth

Хосиятии BoқdeқColoқ барои ранги Line(хати рост) – ро муайян менамояд. Хосиятии BoқdeқWidth барои гасфии Line(хати рост) – ро зиёдтар менамояд. Ба воситаи элементи Line дар форма тасвири хонаро ичро менамоем.

Изображение

Бо хамин максад мо метавонем дилхох тавирро ба воситаи элементи Line дар форма хосил намоем.

221
Нет комментариев. Ваш будет первым!