Истифодаи формулахо ва функсияхо дар Ms Excel

Related Articles

2.1. Ичрои корхои хисоббарори бо ёрии формулахо ва функсияхо.

2.2. Мурочиати мутлак ва нисби.

2.3. Нусхабардории ячейкахо ва формулахо.

2.4. Коидахои навишти формулахо.

2.5. Намудхои хатогихо хангоми пуркунии ячейкахо дар Ms Excel.

2.1. Ичрои корхои хисоббарори бо ёрии формулахо ва функсияхо.

Дар Ms Excel амалхои арифметикиро ичро кардан мумкин аст. Мувофикати аломатхои математики ба аломатхои дар Ms Excel истифодашаванда дар чадвали зер оварда шудаанд.

Чадвали 2.1

Аломатхои математики

+

(чамъ)

(тарх)

( ё )

(зарб)

:

(таксим)

Ба дарача

бардори

Аломатхо дар Ms Excel

+

*(Shift+8)

/

^(Shift + 6)

Ададхоро ба ячейкахо дохил намуда ду ададро чамъ кардан мумкин аст, масалан дар ячейкаи И4 формулаи =5+6 – ро дохил мекунем, ки дар натиxа дар ин ячейка адади 11 пайдо мешавад.

Расми 2.1.Навишти формулаи одди ва Автосумма

Барои ичро кардани амали суммарони ба ададхое, ки дар ячейкахо пайдарпай xойгиранд Автосумма истифода мешавад. Барои чамъ кардани ададхои дар ячейкахои F2-F5 мавxудбуда ячейкаи F6 – ро фаъол карда, аз лавхаи асбобхои Стандартная ба аломати Изображениепахш карда, баъд ба тугмаи Enteк пахш кардан кифоя аст(Расми 2.1.).

Амалхои бо операндхои формулахо ичрошавандаро бо операторхо ишорат мекунанд. Дар Ms Excel операторхои арифметики, матни, операторхои мукоисави ва операторхои мурочиат истифода мешаванд.

Операторхои арифметики барои амалхо бо ададхо ба монанди чамъ, тарх, зарб истифода мешаванд:

Чадвали 2.2

Операторхои арифметиики

Мисол

+ (аломати чамъ)

Чамъ (30+1140)

– (аломати тарх)

Тарх (30-22), манфи(-1)

* (ситорача)

Зарб (22*7)

/ (хати кач)

Таксим (48/3)

% (аломати фоиз)

Фоиз (45%)

^ (Shift+6)

Ба дарача бардоштан (5^3)

Барои мукоисаи ду ифода операторхои мукоисакуни истифода мешаванд. Натиxаи мукоисакуни киматхои мантикии Tкгe ё False(Истина ё Ложь) мебошанд:

Чадвали 2.3

Операторхои мукоисави

Мисол

= (аломати баробар)

Баробар A1=И1

> (аломати калон)

Калон A1>И1

< (аломати хурд)

Хурд A1 < И1

>= (аломати калон ё баробар)

Калон ё баробар A1>=И1

<= (аломати хурд ё баробар)

Хурд ё баробар A1<=И1

<>(аломати нобаробар)

Нобаробар A1<>И1

Аломати & барои хамxоя намудани якчанд сатри матни дар як сатр истифода мешавад, масалан “Xумхурони”& ”Шарифзод”.

Барои тасвири мурочиат ба диапазони ячейкахо операторхои зерин истифода мешаванд:

Чадвали 2.4

Операторхои мурочиат

Мисол

: (ду нукта)

Бар байни ячейкахои якум ва охирини диапазон гузошта мешавад. F5: F10

;нукта вергул)

Оператори хамxоякуни. Якчанд мурочиатро дар як мурочиат муттахид мекунад

(СУММ(D1:И15; F14:E20))

Фосила(пробел)

Оператори буриши маxмeъхо, ки барои мурочиат ба ячейкахои умумии ду диапазон хизмат мекунад (и11:d17 c36:c4).

Тартиби ичрои операторхои дар як формула истифодашаванда, дар чадвал нишон дода шудаанд:

Чадвали 2.5

Оператор

Шарх

: ()дункта

(фосила )(пробел)

, (вергул)

Оператори мурочиат

Аломати минус

%

Фоиз (Процент)

^

Бадарачабардори

* ва /

Зарб ва таксим

+ ва –

Чамъ ва Тарх

&

Ба як сатр хамxоя кардани ду сатри матни

= < > <= >= <>

Мукоисакуни

Кавс барои тагйир додани тартиби ичрои амалхо истифода мешавад. Барои фахмо шудани гуфтахо мисолеро дида мебароем: =4+5*6. Натиxаи хисоб ба 34 баробар аст, чунки, ки аввал аломати зарб, яъне 5*6=30 ва баъд аломати чамъ 4+30=34 ичро мешавад.

Агар бо воситаи кавс формуларо тагйир дихем, масалан =(4+5)*6 натиxа 54 мешавад.

Дар формулаи =(С6+55)/СУММ(C7:E7) кимати С6+55 хисоб карда шуда, натиxа ба суммаи киматхои ячейкахои C7, D7 ва E7 таксим мешавад.

Дар Ms Excel доимихо кимати хисобнашавандаро кабул мекунанд. Масалан, санаи 09.10.2001, адади 1110000 ё матни “Доходы на год”. Ифода ва кимати он доими намебошанд. Агар дар формула мурочиат ба дигар ячейка мавxуд набошад (масалан, =10+100+1000), кимати он хангоми тагйири формулаи хамин ячейка дигар мешавад.

Дар Ms Excel барои мурочиат кардан ба ячейкахо намудхои гуногуни мурочиат истифода мешаванд. Мурочиати намуди A1, ки буриши сутуни A ва сатри 1 – ро ифода мекунад, бидуни шарх истифода мешавад. Намудхои мурочиат ба ячейкахо дар чадвали 2.6. оварда шудаанд.

Дар Ms Excel мурочиатхои нисби, мутлак ва омехта истифода мешаванд.

Мурочиати нисби дар формула, масалан A1, дар нисби будани мавкеъи ячейкаи дорои формула буда, ки мурочиат ба он нигаронида мешавад асос меёбад. хангоми тагйир ёфтани мавкеъи ячейкаи дорои формула буда, мурочиат хам тагйир меёбад. хангоми нусхабардори дар сатрхо ё сутунхо мурочиат ба таври автомати тахрир мегардад. Масалан, хангоми нусхабардории формулаи =A1^2 аз ячейкаи И2 ба ба ячейкаи И3, мурочиати нисбии A1 ба A2 иваз мешавад, яъне ба xои формулаи =A1^2 формулаи =A2^2 пайдо мешавад.

Чадвали 2.6

Ячейка ё диапазони ячейкахо

Ишорат

Ячейка ё диапазони ячейкахо

Ишорат

Ячейкаи сутуни A ва сатри 10

A10

хамаи ячейкахои сатрхои аз 5 то 9

5:9

Диапазони ячейкахо: сутуни A, сатрхои 5-20

A5:A20

хамаи ячейкахои сутуни F

F:F

Диапазони ячейкахо: сутуни 15, сатри И-L

И15:L15

хамаи ячейкахои сутунхои аз A то D

A:D

хамаи ячейкахо дар сатри 10

10:10

Диапазони ячейкахо: сутунхои И-E, Сатрхои 10-40

И10:E40

Мурочиати мутлак ба намуди $A$1навишта шуда, доимо ба ячейкаи дар xои муайан мавxудбуда мурочиат мекунад. Бо тагйир ёфтани мавкеъи формула, мурочиати мутлак тагйир намеёбад. хангоми нусхабардории сатру сутунхо мурочиат тахрир намегардад. Масалан, хангоми нусхабардории формулаи =$A$1^2 аз ячейкаи И2 ба ячейкаи И3, формулаи =$A$1^2 бетагйир боки мемонад.

Мурочиати омехта ё аз мурочиати нисби нисбат ба сутун ва мурочиати мутлак нисбат ба сатр ва ё аз мурочиати мутлак нисбат ба сутун ва мурочиати нисби нисбат ба сатр таркиб меёбад. Дар ин хол намуди формула яке аз намудхои $A1 ё A$1 – ро сохиб мешавад. хангоми нусхабардори мурочиати нисби тагйир ёфта мурочиати мутлак бетагйир мемонад. Масалан, хангоми нусхабардори аз ячейкаи A2 ба ячейкаи И3 формулаи =A$1 ба =И$1 иваз мешавад.

Мурочиатхои сеченака хангоми зарурати тахлили додахо аз хамон як ячейка ё диапазони ячейкахои дар Лист-хои гуногуни хамон як Книга мавxуда истифода мешаванд. Колаби навишти мурочиати сеченака чунин аст: “Лист<Раками Лист>!<мурочиат ба ячейка ё диапазони ячейкахо>”

Масалан, формулаи =СУММ(Лист2:Лист5! И10) суммаи хамаи кимматхои ячейкаи И10 – и дар варакхои аз Лист2 то Лист5 мавxудбуда хисоб мекунад.

Мурочиати сеченака барои сохтани мурочиат ба ячейкахои дар Лист-и дигар буда, муайян кардани ном ва сохтани формулахо бо истифодаи функсияхои СУММ, СРЗНАЧ, СРЗНАЧА, СЧЕТ, МАКС, МАКСА, МИН, МИНА, ПРОИЗВЕД, СТАНДОТКЛОН, СТАНДОТКЛОНА, СТАНДОТКЛОНП, СТАНДОТКЛОНПА, ДИСП, ДИСПА, ДИСПР, ДИСПРА ва монанди инхо истифода мешавад.

хангоми мурочиати сеченака дар байни Листхои мавxуда агар ягон Лист илова ё кам карда шавад, он гох ба ин Листхо ба таври автомати формулахои дар Листхои аввал мавxудбуда илова ё аз Листхои нестшуда киммати функсияхо кам карда мешаванд.

Дар мурочиати намуди К1C1, сатрхо ва хам сутунхо ракамгузори мешаванд, хангоми хисобкунии мавкеъи сутунхо ва сатрхо дар макросхо муфид аст. Пас аз К раками сатр ва пас аз С раками сутун навишта мешавад. Барои баркарор ё нест кардани мурочиати К1С1 силсилафармони Сервис|Параметры|Общие ичро карда, дар пункти Стиль Ссылок К1C1 нишонаро гузоштан ё бардоштан лозим аст.

Мисолхои намуди мурочиати К1C1 дар чадвали 2.7. оварда шудаанд:

Чадвали 2.7.

Мурочиат

Киммат

Кх-4]C

Мурочиати нисби ба ячейкае, ки 4 ячейка болотари ячейкаи хамон сутун xой гирифта аст.

Кх3]Cх5]

Мурочиати нисби ба ячейкае, ки 3 ячейка поёнтар ва 5 сутун росттар xойгир шудааст.

К2C4

Мурочиати мутлак ба ячейкаи дар сатри дуюм ва сутуни чорум мавxудбуда.

Кх-1]

Мурочиати нисбии ячейкаи фаъол ба ячейкаи як ячейка болотар xойгиршуда.

К

Мурочиати мутлак ба сатри фаъол

2.3. Нусхабардории ячейкахо ва формулахо.

Баъзан лозим мешавад, ки маълумоти дар ячейка ва ё диапазони ячейкахо мавxудбуда ба xои дигар нусхабардори карда шаванд. Барои ин албатта ичрои амали кайд кардани ячейкахо ба миён меояд. Усулхои кайдкунии ячейкахоро дида мебароем:

Сутун –бо мушак ба сарлавхаи сутун пахш кардан лозим аст.

Якчанд сутун – як сутунро кайд карда, тугмаи мушакро сар надода ба самти сарлавхаи лозимаи дигар сутунхо харакат кардан лозим аст.

Сатр – бо мушак ба сарлавхаи сатр пахш кардан лозим аст.

Якчанд сатр – як сатрро кайд карда, тугмаи мушакро сар надода ба самти сарлавхаи лозимаи дигар сатрхо харакат кардан лозим аст.

хамаи ячейкахои вараки кори – бо мушак ба тугмаи дар буриши сарлавхахои сатру сутун мавxудбуда пахш кардан лозим аст.

Блок– ба гeшаи чапи болоии блок нишондихандаи мушакро гузошта, онро сар надода ба гeшаи рости тарафи чапи он кашола кардан лозим аст.

Якчанд блок- як блокро кайд карда, тугмаи Shift-ро дошта истода блокхои дигарро кайд кардан лозим аст.

Барои аз кайдкуни озод кардани кисми кайдкардашуда, бо мушак ба xои дилхохи кайднашуда пахш кардан кифоя аст.

Баъзан хангоми кор бо Ms Excel лозим меояд, ки киматхои дар ячейка дохилкарда нусхабардори карда шавад. Дар ин холат кимати ячейка дар ячейкаи дигар такроран гузошта мешавад. Барои ин бояд ячейка бо яке аз усулхои дар боло овардашуда кайд шуда, бо пахши тугмаи рости мушак ва интихоби банди Копировать маълумоти дар ячейка мавxуда ба буфери бадалкуни xойгир карда шавад ва ячейкае, ки дар он маълумот нусхабардори мешавад, интихоб карда бо ичрои фармони Вставить нусхабардории ячейка ба анчом расонида шавад.

Нусхабардории кимати ячейка ба ячейкахои хамсоя бо истифодаи нишонаи пуркуни, ки дар гeшаи рости кисми поёнии ячейка дар шакли квадратчаи сиёхранг xой гирифтааст, имконпазир аст. Бо ин усул ячейкахои дар поён ё тарафи рости ячейка xойгирбуда бо осони бо додашудахо пур карда мешаванд. Барои ин ячейкаи киматдорро кайд карда, аз нишонаи пуркуни бо мушак дошта ба самти мувофик кашола кардан лозим аст.

Нусхабардориро бо истифодаи тугмахои клавиатура – Изображение+ Изображение, ё пахши пиктограммаи Изображениеаз лавхаи асбобхои Стандартная ва ё Правка|Копировать низ ичро кардан мумкин аст.

Барои нусхабардории киматхо аз буфери бадалкунии Ms Office, ки бо ичрои силсилафармони Вид|Панели инструментов| Буфер обмена фаъол мешавад, истифода кардан мумкин аст. Ин мавод бо ичрои силсилафармони Сервис|Настройка|Панели инструментов ва фаъол кардани банди Буфер обмена низ фаъол мешавад.

Дар экран лавхаи Буфер обмена пайдо мешавад, ки баъзе ячейкахояш дорои маълумот аст. Бидуни шарх чор ячейка намоён мешавад. Аммо хангоми давом додани нусхабардори ячейкахои нав пайдо мешаванд. Ва агар бо тугмаи мушак ба ягон ячейка наздик шавед, маълумоте, ки то 55 рамзи пораи дар ячейка мавxудбуда ва кадом намуди маълумот доштани он, пайдо мешавад.

Барои гузоштани маълумоти ячейкаи дилхох ба ячейкахои дигар, мавкеи гузоришро аник карда, ба ячейкаи интихобшуда ду маротиба бо тугмаи чапи мушак пахш кардан лозим.

Лавхаи Буфер обмена лавхаи асбобхои худро дорад (Расми 2.2.):

Изображение. Тугмаи ИзображениеКопировать – барои гузориши маълумот истифода мешавад. Тугмаи ИзображениеОчистить буфер – ячейкахои буфери ивазкуниро тоза мекунад. Тугмаи Изображение– маълумоти тамоми ячейкахои Буфер обмена-ро ба мавкеи интихобшуда мегузорад.

Изображение

Расми 2.2. Лавхаи Буфер обмена

Бояд кайд кард ки, ин имконияти Буфер обмена факат дар доираи барномахои Ms Office (Ms Woкd, Ms Excel, Ms Access, Poweк Point) ба кор меояд.

Амали нусхабардории диапазони ячейкахо ба нусхабардории ячейка монанд аст. хангоми интихоби диапазони ячейкахо атрофи он бо хати пуктирдор ихота мешавад. Дар холати дар xои нав гузоштани онхо (бо истифодаи фармони Вставить) хати пунктирдор боки мемонад. Ин нишонаи он аст, ки кисми кайдкардашуда боз ба xои дигар нусхабардори кардан мумкин аст. Барои инкори ин амал аз тугмаи ESC истифода кардан лозим.

Кайд кардан бамаврид аст, ки амали кeчонидани кимати ячейка ва диапазони ячейкахо ба амали нусхабардори хеле монанд буда, факат ба xои фармони Копировать фармони Вырезать истифода мешавад. хангоми кeчонидан кисми буридашуда аз мавкеи аввала нест мешавад.

Барои гузоштани кисми нусхабардоришуда ё буридашуда дар байни ячейкахои киматдор аз менюи Вставка банди Скопированные ячейки ё Вырезанные ячейки (ё аз менюи контексти Добавить скопированные ячейки ё Добавить вырезанные ячейки) интихоб кардан кифоя аст.

Барои бо усули кашолакуни нусхабардори кардан ячейка ё диапазони ячейкахоро кайд карда, тугмаи CTКL–ро дошта истода бо мушак кисми кайдкардашударо ба xои нав кашидан лозим аст. хангоми гузоштани нишондихандаи мушак ба кисми кайдкардашуда намуди нишондиханда ба тасвири самтдори дар нeгаш аломати + дошта мубадал мегардад.

Агар нусхабардори дар ячейкахои киматдор гузошта шавад, киматхои аввала ба киматхои нав иваз карда мешавад. Барои бо усули кашолакуни ба xои нав кeчонидани ячейка ё диапазони ячейкахо, онхоро кайд карда, ба xои нав кашидан лозим аст.

Барои бо усули кашолакуни ба мавкеи киматдор гузоштани ячейкахо, тугмаи Shift-ро дошта истода рамкаро ба xои нав гузоред. Аввал тугмаи мушакро сар дода, баъд тугмаи Shift-ро пахш кардан лозим аст. Барои нусхаи ячейкахоро ба мавкеи киматдор гузоштан, ба тугмахои Ctкl+Shift пахш карда истода, баъд ба xои нав кашола кардан лозим аст.

Амалхои нусхабардорию кeчонидани ячейкахо ба воситаи тугмахои лавхаи асбобхо ва тугмахои зудамал низ имкон дорад:

Чадвали 2.8.

Буридан (Вырезать)

Изображение

Ctкl +X

Нусхабардори кардан (Копировать)

Изображение

Ctкl +C

Гузоштан (Вставить)

Изображение

Ctкl +V ё Enteк

Барои нусхабардори кардан ё кeчонидани диапазони ячейкахо аз менюи контексти низ истифода кардан мумкин аст.

Изображение

Расми 2.3.Менюи контексти барои нусхабардори.

Барои ин нишондихандаи мушакро ба сархади кайдшуда гузошта, тугмаи рости мушакро пахш карда истода, онро ба мавкеи дигар кeчонидан лозим аст. Менюи контексти пайдо мешавад, ки аз амалхои барои нусхабардори ва кeчонидан иборат аст. Вобаста аз вазифаи гузошташуда, яке аз амалхоро интихоб кардан лозим (Расми 2.3.).

Интихоби параметрхо барои гузоштани ячейкахои бо истифодаи тугмаи Копировать нусхабардоришуда, аз менюи Правка банди Специальная вставка-ро интихоб кунед. Ин бандро барои блоки буридашуда истифода кардан гайриимкон аст. Банди Специальная вставка имконоти зеринро дорад (Расми 2.4.):

  • дар ячейка вобаста аз интихоби банд факат формула, кимат, формат ё эзох гузошта мешавад;
  • бо майдони нусхабардоришаванда амалхои чамъкуни, ёфтани фарк ичро карда метавонад. Барои ин аз замимаи Вставить бояд яке аз бандхои формула ё значения фаъол бошанд;
  • додашудахо транспониронида мешавад, яъне xойхои сатру сутунхо иваз карда мешаванд;
  • ячейкахои холиро ба мавкеи нав намегузорад.
Изображение

Расми 2.4.Равзанаи Специальная вставка

хангоми нусхабардори ва xойтагйирдихии ячейкахо кимат ва мурочиат ба ячейкахо тагйир намеёбанд. Аммо xойтагйирдихии ячейкахо ба формулахое, ки ба ин ячейкахо мурочиат ташкил медиханд, ба тарзи зерин таъсир мерасонанд:

  • -Ms Excel тамоми мурочиатхоро чунон тагйир медихад, ки мурочиатхо хамон ячейкахоро дар xои нав ифода мекунанд.
  • -формулахо, ки мурочиат ба майдоне, ки ячейкахо ба он xо кeчонида шудаанд дошт, кимати хатогии #ССЫЛКА! медихад, зеро ки ба xои ячейкахои аввала ячейкахои нав кeчиданд.

Бигузор чадвали зерин дода шуда бошад:

Дар ячейкаи И4 формулаи =СУММ(И2: И3), дар ячейкаи С4 формулаи =СУММ(C2:C3) навишта шудааст. Дар ячейкаи С11 формулаи =СУММ(C4;C9) навишта шудааст. Агар ячейкаи И4 ро ба ячейкаи C4 кeчонем, дар ячейкаи С11 кимати #ССЫЛКА пайдо мешавад, зеро xойтагйирдихии ячейка кимати аввалаи ячейкаи С4-ро иваз кард(Расми 2.5.).

Изображение

Расми 2.5. Истифодаи функсияи СУММ

Агар формулаи дар ячейкаи И4 мавxудбударо ба ячейкаи И13 кeчонем, формула ва кимати он тагйир намеёбад.

Изображение

Расми 2.6. Лахзаи кeчонидани кимати ячейкаи И4

Нусхабардори ба мурочиатхои нисбию мутлак таъсири гуногун мерасонад.

Мурочиати нисби: хангоми нусхабардории формулахои мурочиати нисби ё кисми нисбии мурочиати омехта дошта Ms Excel ба таври автомати ин мурочиатхоро ба ячейкахои мувофики майдони нусхабардоришуда xeр мекунад.

Ячейкаи С9 формулаи =СУММ(С7: С8) ва ячейкаи С11 формулаи =СУММ(С4; С9)-ро сохиб аст. Пас аз нусхабардории ин ячейкахо ба ячейкахои D9 ва D11 дар ячейкаи D9 формулаи =СУММ(D7:D8) ва дар ячейкаи D11 формулаи =СУММ(D4;D9) пайдо мешавад.

Барои он, ки хангоми нусхабардории формулахо мурочиат ба ячейкахои аввала гум нашавад, мурочиати мутлак истифода мешавад.

Изображение

Расми 2.7.Мурочиати мутлак хангоми нусхабардори

Масалан, аз нусхабардории ячейкаи формулаи =СУММ($И$2: $И$3) дошта ба ячейкаи дилхох на мурочиат тагйир меёбаду на кимати сумма(Расми 2.7.).

2.4. Коидахои навишти формулахо дар Ms Excel

Формула гуфта дар Ms Excel пайдарпаии рамзхое фахмида мешаванд, ки бо аломати “ = ”(баробар) сар мешаванд. Ин пайдарпаии рамзхо инчунин функсияхо, мурочиатхо, операторхо низ мешаванд. Масалан, функсияи ПИ() кимати 3,141592, мурочиати A11 кимати ячейкаи A11 – ро пайдо мекунад, оператори ^ (Shift + 6) ба дарача мебардорад, оператори “ * “ бошад амали зарбро ичро мекунад.

Мисоли истифодаи формуларо меорем:

=12+13 (адади 12 ва 13 – ро чамъ мекунад

=7^2 адади 7 – ро ба квадрат мебардорад.

Ячейкае, ки формула дорад, ячейкаи вобаста аст, агар кимати вай аз дигар ячейкахо вобастаги дошта бошад, масалан ячейкаи И10 вобаста аст, агар формулаи =C5*F4/100 – ро дошта бошад.

=F16 (мурочиат ба ячейкаи F16)

=Лист1! И2 (мурочиат ба кимати ячейкаи И2 – и Лист1)

=Пассив – Актив (аз кимати массиви Пассив массиви Активро кам мекунад)

Мисолхои формулахое, ки функсияхо доранд инхоанд:

=СУММ(И: И) (хамаи ададхои сутуни И – ро чамъ мекунад)

=СРЕДНЕЕ (A1:C4) (Кимати миёнаи хамаи ададхои диапазони нишондодаро хисоб мекунад).

Барои формулаи функсиядорро навиштан, аз лавхаи асбобхо ба тугмаи Вставка функция пахш ва функсияи лозимаро интихоб ва аргументхои онро дохил кардан лозим(Расми 2.8.).

Расми 2.8. Равзанаи Мастер функции –шаг 1 из 2

Дар равзанаи пайдошуда маълумоти мухтасар оид ба функция ва тарзи ворид намудани аргументхои он дода мешавад. Тарзи сохтани формулахое, ки аргументашон функсияхо мебошанд, дида мебароем, масалан, =ЕСЛИ(СРЕДНЕЕ(F2:F5)>50; СУММ (G2: G5);0) – агар кимати миёнаи диапазони ячейкахои F2:F5 аз 50 калон бошанд, он гох суммаи диапазони ячейкахои G2:G5 хисоб карда мешавад, дар холати акс натиxа ба 0 (сифр) баробар мешавад.

Функсияхо формулахои пешаки муайяншуда, ки амалхои хисобкуниро бо киматхои муайяни агрумент бо тартиби муайян хисоб мекунанд, мебошанд. Барои пайдо кардани рeйхати функсияхо ба тугмаи Shift+F3 пахш кардан лозим аст. Кимати аргументхои функсияхо адад, матн, кимати мантики, массивхо, кимати хатогихо (#Н/Д) ва мурочиат ба ячейкахо шуда метавонанд. Ба сифати аргументхо инчунин доимихо, формулахо ва функсияхо истифода мешаванд.

Равзанаи мубохисавии Мастер функций ворид кардани функцияро осон мегардонад. Барои функсияи дилхох аз базаи маълумотхои Ms Excel маълумот гирифтан мумкин аст. Барои ин ба тугмаи F1 пахш карда ва дар равзанаи пайдошуда номи функсияро (масалан СУММ) навишта, ба тугмаи Поиск пахш кардан лозим аст. Дар натиxа маълумот дар бораи истифодаи ин функсия ва мисолхои татбики он пайдо мешавад(Расми 2.9.).

Расми 2.9.Равзвнаи ичрои функияи СУММ

Барои формуларо ба Листи кори пайдо кардан аз тугмаи зудамали CTКL+1 истифода кардан лозим аст.

2.5. Намудхои хатогихо хангоми пуркунии ячейкахо дар Ms Excel.

Хатогихо одатан дар Листи кори бо аломати # огоз меёбанд. Хатогихо хангоми дохил кардани киматхои нодуруст, кeшиш намудани таксим ба адади нихоят хурд, дар ячейка нагунxидани адади хосилшуда, дохил кардани номхои дар бойгонии Ms Excel мавxуд набуда ва монанди инхо пайдо мешаванд. Чунин намуди хатогихоро вохeрдан мумкин аст:

#####- ин хатоги хангоми дар ячейка мавxуд будани адад ва ё санае, ки микдори рамзхояшон дар ячейка намегунxанд, пайдо мешавад. Ин хатоги хангоми кимати адад ё сана манфи будан низ пайдо мешавад. Аслан ин нишонаи хатоги нест, балки нишондод ба зиёд кардани андозаи ячейка мебошад. Дар баъзе холатхо колаби тасвири ададро тагйир додан лозим аст, ки адад дар ячейка гунxад (масалан, микдори ракамхои кисми касриро кам кардан лозим аст). хангоми муайян кардани микдори рeзхои байни ду сана бояд бовари хосил кард, ки формула дуруст сохта шудааст. Агар системаи сана 1900 истифода шуда бошад, дар Ms Excel киматхо бояд мусбат бошанд. Барои хамин хам хангоми аз санае санаи каме дертар тарх карда шавад, хатогии ##### пайдо шуда метавонад (барои гузоштани системаи санахои 1900 аз силсилафармони Сервис|Параметры|Вычисления|ва нишона аз система дат 1904 бардошта шавад, истифода баред).

#ДЕЛ/0 –хатоги хангоми кeшиши таксим ба адади ба сифр наздик ва ё таксим ба ячейкаи холи пайдо мешавад. Барои ислохи он бояд кeшид, ки кимати ячейкаи таксимкунанда аз сифр фарк кунад ё ячейка холи набошад. Ба гайр аз ин ба сифати таксимкунанда кимати #Н/Д низ бахшидан мумкин аст. Он гох хатогии #ДЕЛ/0 ба хатогии #Н/Д иваз мешавад. Барои он ки хатоги пайдо нашавад, аз функсияи ЕСЛИ истифода баред. Масалан, =ЕСЛИ(И5=0,””<A5/И5), дар ин чо нохунакхо сатри матнии холиро мефахмонанд.

#Н/Д – маънои додашудахои номуайян дошта, хангоми муайян намудани мурочиат ба ячейкаи холи истифода мешавад. хангоми муваккатан гузошта нашудани додашудахо ба ячейкахои Лист кимати #Н/Д дохил кунед. Формулахое, ки ба ин ячейкахо мурочиат мекунанд, ба кимати #Н/Д сохиб мешаванд.

#ИМЯ? –хангоми Ms Excel номи истифодашударо шинохта наметавонад, пайдо мешавад.

Яке аз сабабхои пайдо шудани чунин хатоги хорич кардани ном аст. Барои ислохи он аз силсилафармони Вставка|Имя| Присвоить ё Вставка|Имя| Добавление имени истифода кардан лозим аст.

Сабаби дигари пайдо шудани хатоги нодуруст навиштани ном мебошад. Бояд номро дуруст навишт. Барои ин аз сислсилафармони Вставка|Имя|Вставить|Вставка имени истифода кардан лозим.

Сабаби дигар, дар формула истифода кардани сарлавха мебошад. Барои ислохи он аз силсилафармони Сервис| Параметры|Вычисления|Параметры книги|Допускать параметры диапазонов истифода кардан мумкин аст.

Агар номи функсия нодуруст навишта шавад, хатогии #ИМЯ? пайдо мешавад. Барои ислохи он номи функсия бояд дуруст навишта шавад.

Агар дар формула матн дар нохунак гирифта нашавад, хатогии #ИМЯ? пайдо мешавад. Барои ислохи он матни формула бояд дар нохунак гирифта шавад, масалан =“хамаги:”& A5.

хангоми партофтани аломати “:” дар навишти диапазони ячейкахо хатогии #ИМЯ? пайдо мешавад. Рохи ислохи он гузоштани “:” дар мавкеи муайян кардани диапазони ячейкахо мебошад, масалан, СУММ(A1:C10).

#ЗНАЧ! – ин хатоги хангоми номувофик будани типи аргумент ва операнд ва ё хангоми маводхои ислохкунии Ms Excel кудрати ислох кардани хатогии формуларо надошта бошанд, пайдо мешаванд. Масалан, агар ячейкаи А5 кимати адади дошта бошад ва ячейкаи А6 кимати матни дошта бошад, он гох формулаи =А5+А6 хатогии #ЗНАЧ! пайдо мекунад. Барои ислохи хатоги аз формулаи функсияи СУММ истифода карда мешаванд (=СУММ(А5: А6)).

  • Агар пас аз дохил кардан ва тахрири формулаи массив тугмаи Enteк пахш карда шавад, хатогиии #ЗНАЧ! пайдо мешавад. Ислохи он бо пахши тугмаи F2 ва Ctкl+Shift+Enteк ба амал меояд.
  • Мурочиат, формула ё ки функсия чун массиви доимихо дода шуда бошанд, хатогии #ЗНАЧ! пайдо мешавад. Ислохи он ба воситаи санxидани мурочиати формула ва функсия истифода нашудани массиви доимихо хал мешавад.
  • Истифодаи матрисаи нодуруст дар яке аз функсияхои коркарди матриса ба хатогии болои оварда мерасонад. Барои ислохи ин хатоги андозахои матрисаро дуруст кардан лозим аст.

#ПУСТО!- ин хатоги хангоми буриши ду майдон, ки нуктаи умумии буриш надоранд, пайдо мешаванд. Ин холат хангоми нодуруст навиштани оператори буриши диапазонхо, ё хатогии мурочиат ба ячейка пайдо мешавад. Барои ислохи он оператори хамчоякуни, ки ба воситаи аломати «,»(вергул) xудо мешаванд истифода кардан мумкин аст. Масалан, агар формула киматхои ду диапазонро чамъ кунад санxед, ки байни ин диапазонхо аломати «,» гузошта шавад (СУММ(А1: А10, С1: С10)).

#ССЫЛКА – ин хатоги хангоми мурочиати нодуруст ба ячейка пайдо мешавад. Ин холат хангоми хорич шудани ячейкае, ки ба он аз формула мурочиат карда мешавад ва ё ба xои он кимати аз дигар ячейка нусхабардоришуда xойгир шавад, хосил мешавад.

#ЧИСЛО- ин хатоги хангоми истифода кардани адади нодуруст дар формула ва функсия пайдо мешавад. Масалан дар функсияи бо аргументи адади, аргументи номакбул гузошта шавад, хатогии #ЧИСЛО пайдо мешавад. Ин хатоги хангоми навиштани формулаи кимати нихоят хурд ва ё нихоят калон дошта низ пайдо мешавад.

1.1K
Нет комментариев. Ваш будет первым!