Фирма ҳамчун субъекти бозорӣ

«Фирмаҳамчун субъекти бозорӣ»

1.Фаъолияти фирма дар раванди истеҳсолот

2.Фарқияти мутақобилаи байни бозор ва фирма

Идоранамоииистехсолот дар дохили фирма таъсиррасонии ботартиббиёрии максаднокро ба равандимеҳнати кооператия шуда дар назар дорад. Идоранамои барои таъминнамоии бароришибосамари молҳо ва хизматҳо равона гардидаанд ва ин мақсадҳо дар корхонаҳоиҳозиразамони идоранамои тарафҳои ҳалкунандаи ҳаёти хоҷагидориро танзимменамояд.

– таъмини материалӣ ва фурушимахсулотҳои тайёр;

– татқиқотҳои илмӣ – таҳия ва чоринамоиҳоинавовариҳо дар истеҳсолот;

-фаъолияти маркетингӣ: омӯзишии бозорҳомуаяннамоиҳои бозори фуруши молҳо ва хизматҳо, нархгузорӣ ва рекламаи маҳсулотибаровардашуда, хизматҳо:

– кор боҳайати корхона: ҷудонамоӣ. чобачогузорӣ, омӯзиши коргарон ва ғайра;

-ҷамъоварӣ,коркардабарорӣ ва таҳлили маълумотҳо оиди кори фирма ва мақсади беҳнамоиифаолияти он.

Менечмент- системаи донишҳои назариявӣ-тачрибавӣ оиди принсипҳо, воситаҳо ва шартҳои идоранамоӣ, истеҳсолот ва мақсадибаланднамои самарананокӣ ва зиёднамоии даромад.

Менеджер кист?- ин корманди ихтисоисиемебошад, ки барои идоранамои фирма дар асоси илмӣ кодир аст.

Оиди фирмаи ҳозиразамон пеш аз ҳама азрӯи соҳибкорӣ баҳо медиҳанд. Шаклҳои зуҳур ва механизми фаъолияти фирма хеле ҳаммураккаб буда, мувофиқи банду бастирушди низоми иқтисодӣ ва гуногуншаклии моликият ҳархела сурат мегирад.

Одатан, ба фаъолияти истеҳсолӣаксарияти субъектҳои иқтисодӣ банд мебошанд. Ба фаъолияти соҳибкорӣ (истеҳсолӣ)хоҷагиҳои хонадорӣ, ё ки ба таври озод, тибқи иҷозат ё бидуни он, фармоиш ё батаври дилхоҳ машғуланду неъматҳои иқтисодиюхадамот тавлид менамоянд ва пешкаши истеъмолгарон мегардонанд ва дар ин асосдархост ва эҳтиёҷоти худро қонеъ мегардонанд, дохил мешаванд.

Ин тарз ва мубодилаи фаъолият бо муруриамиқ гаштани раванди хоҷагиҳои бозорӣ ботадриҷ густариш ва минбаъд ба расмият даромада, ҳамчун дастҳои ноаён (Конунҳоииқтисодӣ) ташаккул меёбад.

Заминаҳои айнии ба вуҷуд омадани фирмааз давраи андӯхти ибтидоии капитал (сармоя) оғоз ёфта, дар замони таҳаввулиистеҳсолоти калони мошинӣ (инқилоби саноати капитализм) ҳамчун корхонаҳоихусусии аз ҳам ҷудо, барои ташкил гардидани фаъолияти соҳибкорӣ таҳкурсӣгузоштааст. Дар замони муосир мо фирмаро ҳамчун институт ё ташкилоти бузурге медонем, ки қодир аст захираҳои иқтисодиродигаргун созад ва аз онҳо неъматҳотавлид намояд, тасаввур карда мешавад.

Аз нигоҳибаъзе аз олимони иқтисоддон фирма ҳамчун:

-шаклимушаххаси ташкили истеҳсолот;

-субъектимустақили иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ, ки бо фаъолияти соҳибкорӣ банд мебошад;

-масоилихоҷагидориро дар чочубаи ҳалли масъалаҳои асосии иқтисод: чӣ?, чӣ хел?, барои кӣистеҳсол намуд?, дар куҷо?, барои кӣ?, бо кадом нарх онро фурӯхт? ва ғайра бароҳ мемонад, тасаввур карда мешавад.

Чавҳари марказии онро меъёрҳои гуногун,хусусан, истифодаи захираҳо, кам кардани хароҷот, ба даст овардани фоида ва ғайраташкил медиҳад.

Истеъмолгар ва фирма агентҳои асосиимуносибатҳои бозорӣ, ду қутби мутақобилаи ин муносибат мебошанд. Аз дигартараф, фирма худ маҳсули муносибатҳолибозорӣ ба ҳисоб меравад. Иқтисоддонок ақида доранд, ки фирма дар натиҷаимубодилаи бозорӣ сурат мегирад.

Рақобати мутақобилаи байни бозор вафирма оид ба ҳамоҳангии фаъолияти хоҷагидории одамон зуҳур меёбад. Инро дар нақшаизер мушоҳида кардан мумкин аст.

БОЗОР ФИРМА
1. Аз ҳам ҷудо будани воситаҳои истеҳсолотро дар назар дорад 1.Дар асоси тамарказии истеҳслот ташкил карда мешавад.
2.Хукмронии шакли ғайри мустақими алоқаро дар байни одамон бо воситаи нарх, пул ва ғайра ифода мекунад. Хукмронии мустақими шакли равобитро дар байни ҳамкасбон ифода мекунад.
3.Фишангҳои ҳавасмандгардонии иқтисодӣ (моддӣ)-ро бидуни фармон ва дахолат истифода мекунад. Дар асоси пинсипи яккаҳукмронии усулҳои маъмурии идора амал мекунад.
227
Нет комментариев. Ваш будет первым!