Барӯйхатгирии воситаҳои асосӣ, активҳои ғайриистеҳсолӣ ва ғайримоддӣ

– микдор ва ҳолати варақаҳои инвентаря, рӯйхат ва дигар феҳристҳои баҳисобгирии аналитики, инчунин шинос-номаи техники ё ин ки дигар ҳуҷҷатҳои техники;

– микдори ҳуҷҷатҳои воситаҳои асосӣ. Ҳанғоми набу-дани ҳуҷҷатҳо гирифтан ва ё ба расмият даровардани онҳо ҳатман таъмин карда шавад.

Ҳангоми гузаронидани барӯйхатгирии воситаҳои асосӣ, активҳои ғайртстеҳсолӣ ва ғайримоддӣ комиссия объектҳоро дида мебарояд ва дар рӯйхати барӯйхатгирӣ номгӯи пурраи онҳо, таъинот, рақами инвентарӣ ва нишондиҳандаҳои техникиро мегузаронанд.

Ҳангоми барӯйхатгирии бино, иншоотҳокомиссия микдори ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мавҷудияти объектҳоро тафтиш мекунад.

Инчунин миқцори ҳуҷҷатҳои қитъаҳои замин, обанбор ва дигар объектҳои захираҳои табиии дар ташкилот ҷойғир буда санҷида мешавад.

Мошин, таҷҳизотҳо ва воситаҳои накдиёт ба рӯйхати фардӣ бо нишон додани рақами инвентарии ташкилоти тав-лидгар, соли барориш, таъшдаот, иқтидор ва ғайра гузаро-нида мешавад.

Барои инъикос кардани натиҷаи барӯйхатгирии гуза-ронидашудаи объектҳои ғайримолиявӣ ведомости муқои-савӣ оиди объектҳои активҳои ғайримолиявӣ истифода бурда мешавад.

Дар ин шакли ҳуҷҷат микдори ҳақиқии амвол нишон до-да мешавад. Дар замима: рақами фармон оиди гузаронидани барӯйхатгирӣ; ҷой ва санаи гузаронидани барӯйхатгирӣ; қарори рохбари ташкилот бо имзо, рамзи имзо, номгӯ ва рамзи активҳои ғайримолиявӣ, рақами инвентарӣ, воқиди ченак, маълумот оиди миқцори ҳақиқӣ, маълумот оиди натиҷаи барӯйхатгирӣ (оиди норасоӣ ва зиёдатӣ – микдор, маблағ), дар ҳолати зарурӣ – эзоҳ ины-псос карда мешавад.

Ҳaнгoмимуайянкунии (ошкоркунии) ихтилофот байни миқцори ҳақиқии амвол ва маълумотҳои баҳисобгарии бухгаятерӣ мувофиқи ҳисобҳо чунин инъикос карда мешаванд.

Зиёдатии амвол аз рӯйи арзиши бозорӣ дар санаи гузаронидани барӯйхатгирӣ дар тарафи дебетии ҳисобҳои 010 «Воситаҳои асосӣ», 031/1 «Активҳои ғайриистеҳсолӣ», 131 «Активҳои ғайримоддӣ», 060 «Захираҳои масолеҳӣ» ва дар тарафи кредетии ҳисоби 400 «Дигар даромадҳо» инъикос карда мешавад.

Аз эътибор соқит кардани воситаҳои асосӣ, активҳои ғайриистеҳсолӣ ва ғайримоддӣ дар натиҷаи камомад дар вақти барӯйхатгирӣ муайян кардашуда бо айби шахсони аз ҷиҳати моддӣ масъул ба қайдҳои бухгалтерии зерин ба рас-мият дароварда мешавад.

Ҳисобкунии даромадҳо бо норасоӣ ва дузди алоқаманд бо гуноҳи шахсони аз ҷиҳати моддӣ масьул аз рӯйи арзиши бозорӣ дар тарафи дебетии ҳисоби 170 «Ҳисоббаробаркунӣ аз рӯйи норасоиҳо» ва дар тарафи кредетии ҳисоби 400 «Да-ромад аз фурӯши активҳо» инъикос карда мешавад.

Аз эътибор соқит гардонидани маблағи хӯрдашавӣ аз рӯйи норасоии объектҳои дар тарафи дебетии хдсоби 020 «Хӯрдашавии воситаҳои асосӣ» ва дар тарафи кредетии ҳисобҳои аз ҳисоб баровардани объектҳо 010- 019 инъикос карда мешавад.

Аз эътибор соқитгардонидани воситаҳои асосӣ, активҳои ғайриистеҳсолӣ ва ғайримоддии корношоямшуда дар тарафи дебетии ҳисобҳои 020-250 ва дар тарафи кредетии ҳисобҳои 010-011-012-013-014-015-016-017-018-019 инъикос карда мешавад.

12.Мукотиботи ҳисобҳо оиди баҳисобгирии воситаҳои асосӣ,

активҳои ғайримоддӣ ва ғайриистеҳсолӣ.

Муидариҷаи амалиётРақами зерхисоб
азрӯйи дебетаз рӯйи кредит
1234
Боби 1. Воситаҳои ва дигар маб.11аг1тзорихои дарозмуддат
1Ба исгифода қабул намудани бино, иншо-от ва дастго.ҳхои таҳзиддихавда, азнав сохташуда ё ин ки корҳо оиди тачдиди бино ва иншоотқо010-012250
Ҳамзамон қайди дуюми муҳосибӣ гузаро-

нида мешавад:

аз ҳисоби маблағҳои буҷет11

143203
аз ҳисоби маблагҳои нигохдорӣ ва базаи моддию техники241224
аз ҳисоби маблағҳои мақсаднок ва даромадхои бебозгашт270225
2Харидорй намудани мошину таҷҳизотҳо, активҳои (дороиҳои) ғайримоддӣ, асбобу анчомҳо (инструментҳо), ашёҳои истеҳсолӣ ва хоҷагӣ (аз он ҷумла, лавози-мот), ҳайвоноти дар парваришбуда ва корӣ, китобҳои ба фонди китобхона до-хилшаванда ва дигар воситаҳои асосӣ013,015,

019, 031

130,131,

178

Ҳамзамон кайди дуюми мудосибӣ гузаро-нида мешавад:200,201,

110, 220, 223,225

250,251
3Воситаҳои асосӣ ва активҳои гайримоддии бебозгашт даромад (кабул) кардашуда010-019,031250,251
4Даромад намудани восктаҳои асосии бо роҳи хоҷагидорӣ сохташуда013, 016,019222
Ҳамзамон кавди дуюми муҳосибӣ гузаро-нида мешавад:200,210,

220, 223, 225

250
Бо арзиши бозорӣ даромад намудани востаҳои асосй ва активҳои ғайримодии барзиёде, ки дар натиҷаи барӯйхатгирӣ ошкор гардидаанд010-019,

031

250,251
Ҳамзамон аз рук объектдои воситақои асосй ва активхои ғайримоддие, ки ба фаъолкяти соҳибкорӣ алоқаманданд, чу-нинқаӣд гузаронвда мешавад241400
6Бвбозгашт интикол додани (передача) воситаҳои асосй ва активҳои ғаӣримодцӣ020, 250,

251

010-013, 015,019,
7Фуруши таҷхдзоти истифоданашавақда, восита ҳои нақлиёт ва дигар воситаҳои зиёдатӣ020,250013,015-019
Ба маблағи аз фурӯши воситаҳои асоси даромадшуда дохил намудани андози арзиши иловашуда, аз рӯи фуруш110, 111178
Дар ҳачми арзиши балансӣ;

аз рӯи ашёҳое, ки аз ҳисоби ыаблағҳои

буҷетй харидорӣ шудаанд

178270
аз рӯи ашёҳое, ки аз ҳисоби маблагҳои аз фаъолияти соҳибкорй бадастома харидорӣ шудаанд178241
аз рӯи ашёҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои мақсадкок ва даромадҳои бебозгашт харидорӣ шудаанд178270
Ба маблағи андози арзиши иловашудае, ки ба даромади буҷет бояд пардохта шавад178173
Ба маблағи фаркияти арзиши бозорӣ ва тавозунй (бе андози арзиши иловаш^да)178400
8Фурӯ1ли биноҳо, таҷхизотҳо ва дастгохдои тахвилдиҳанда, аз рӯи нархи фурӯш020,250010-012
Ба маблағи аз ҳисоби фурӯш ба даст омада оиди ҳисобаробаркунӣ бо буҷет чунин қайд гч’заронида мешавад091,101173
Бо маблағи ба бучет гузаронидашуда173091,101
9Аз эътибор соқит намудани зоситаҳои асосии корношоям гардида020,250010-019
10Аз эътибор соқит намудани активҳои ғайримоддии мӯхлати истифодаашон ба анчом расцца251031
11Даромад намудани арзиши масодеҳҳое, ки аз ҳисоби барҳам додани воситаҳои асосй ва дар ихтиёри корхона бонда мондани онҳоба даст омадаанд:
аз рӯи ашёҳое, ки аз ҳисоби маблагҳои буҷетк харидорӣ шудаанд – барои зпёд нам)’дани маблағҳои мақсаднок оиди нигохдории муассисаҳо ва дигар чорабиниҳо063,069270
аз рӯи ашёҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои аз фаъолияти соҳибкорӣ бадастомада харидоришудаанд – барои зиёд намудани063,069241
маблағхои нигохдори ва рушди пояи мод-дию техники
аз рӯи ашёҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои мақсаднок ва даромадҳои бебозгашт харидорӣ шудаанд – барои зиёд намудани маблагҳои мақсаднок оиди нигохдории муассисаҳо ва дигар чорабиниҳо063, 069270
12Аз эътибор соқит намудани камомади воситаҳои асосй ва активҳои ғайримоддие, ки ба асари офатҳои табий ба вучуд омада, ба ҳисоби муассиса кабул шудаанд020, 250, 251013-019. 031
13Аз эътибор соқитнамудани камомади воситаҳои асосй ва активхои гайримоддие, ки дар натиҷаи барӯйхатгирӣ ошкор гардида, ба хисоби шахсони гунақкор аз рӯйи арзиши тавозунй гузаронида шудаанд020, 250, 251013-019, 031
Хдмзамон ба маблаги камомади объектхои воситаҳои асосй ва активхои гайримоддие, ки ба хисоби шахсони гунахкор аз рӯйи арзиши бозорӣ гузаронида шудаанд, вобаста ба сарчашмаи ха-ридории онҳо чунин кайдҳои дуюм гузаронида мешавад:
аз хисоби маблағҳои буҷетӣ170173
аз хисоби маблагхои мақсадкок ва даромадҳои бебозгашт170270
аз хисоби маблагҳои аз фаъолияти сохибкорй ба даст омада170401
14Ҳисоб намудани маблаги хӯрдашавӣ дар рӯзи охирини кори моҳи декабр250020
15Харидори намудани коғазҳои қиматнок ва васиқахо ва дигар маблаггузорихои мо-лиявии кӯтоҳмуддат ва дароздгуддат030,134111, 118
16Ба сармояи оинномавй хамрох кардани объектхои воситахои асосӣ ва активхои ғайримоддӣ. Ҳамзамон қайди дуюм гузаронида мешавад030,250. 251,020010-19,241
17Фуруши васиқаҳо ва дигар маблаггузорихои молиявии кӯтоҳмуддат ва дароз-мудцаи
ба андозаи (хачмк) арзиши баҳисобгири111, 118,178030,034
ба маблага аз арзиши бахисобгири зиёд-тар111, 118,178400
ба маблаги аз арзиши бахисобгири камтар400030,034
18Даромадхои дохилшаванда аз рӯйи маблаггузорихои молиявӣ111, 118400
259
Нет комментариев. Ваш будет первым!